Konsesjon til Guleslettene

Konsesjon til Guleslettene

Olje- og energidepartementet ga i dag konsesjon til Guleslettene vindkrafttverk i Bremanger og Flora, mens Kalvvatnan i Bindal fikk nei.

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Guleslettene vindkraftverk i Bremanger og Flora kommuner. Guleslettene Vindkraft AS gis konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 megawatt (MW), noe som gir en årlig produksjon på om lag 450 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer strømforbruket til over 20 000 husstander.
– Guleslettene vindkraftverk vil gi en betydelig produksjon av ny fornybar kraft. Vindforholdene i planområdet er svært gode. Samtidig har prosjektet bred lokal og regional tilslutning og et relativt lavt konfliktnivå, sier olje- og energiminister Tord Lien.
Guleslettene er et teknisk/økonomisk godt vindkraftprosjekt som kan bidra med et betydelig tilskudd av ny fornybar energi. Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet. Negative virkninger for friluftslivet, landskap og trekkende fugl har stått sentralt i klagebehandlingen. Departementet har satt krav om for- og etterundersøkelser for å kartlegge fugletrekk bedre i de vestre delene av planområdet.  Plassering av turbiner i disse områdene skal først avgjøres når resultatene foreligger fra undersøkelsene.
Departementet har i dag også stadfestet konsesjonen til SFE Nett AS for å bygge og drive en omlag 30 km ny 132 kV kraftledning fra ny koblingsstasjon ved Magnhildskaret i Flora kommune via Svelgen, til Ålfoten transformatorstasjon i Bremanger kommune. Kraftledningen er nødvendig for å knytte produksjonen fra Guleslettene vindkraftverk til kraftledningsnettet.
Pressemelding – Guleslettene

Olje- og energidepartementet har i dag bestemt at det ikke gis konsesjon til utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune i Nordland.
Departementet tar dermed til følge klagene på konsesjonsvedtaket fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
NVE ga i 2014 Fred Olsen Renewables AS konsesjon til bygging av Kalvvatnan vindkraftverk på inntil 225 megawatt (MW) fordelt på tre planområder i Bindal. Vedtaket ble påklaget av de to berørte reinbeitedistriktene og natur- og friluftsorganisasjoner. Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen fremmet innsigelser til prosjektet.
Departementet har blant annet vurdert utbyggingen opp mot vernet folkeretten oppstiller for urfolks næringsutøvelse. I vurderingen har departementet lagt til grunn at de to reinbeitedistriktene som bruker dette området allerede er sterkt berørt av flere energi- og vassdragstiltak og av infrastruktur innenfor samferdselssektoren, i tillegg til andre inngrep som samlet kan medføre tap og driftsutfordringer. Det er fare for at summen av etablerte inngrep i distriktet sammen med etablering av vindkraftverket med veitilknytning kan være til hinder for at reindriften kan opprettholdes i det omfanget den har i dag.
Departementet har også lagt vekt på betydningen reindriften i dette området har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

Pressemelding – Kalvvatnan

X