Nå starter rettssaken

Nå starter rettssaken

Tirsdag starter rettssaken ved Oslo tingrett der Staten ved Olje- og energidepartementet er saksøkt av Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom.

Dette er saken 
Saken gjelder gyldigheten av vedtaket av 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.
Saksøkerne hevder at vedtaket er ugyldig fordi det er i strid med grunnloven § 112. Statens syn er at vedtaket om 23. konsesjonsrunde er gyldig. Vedtaket er truffet med klar hjemmel i lov, etter omfattende faglige, administrative og politiske prosesser, som er i tråd med de krav som følger av Grunnloven og annen lovgivning skriver Olje og energidepartementet på Regjeringens nettsider.
Ifølge Greenpeace og Natur & Ungdom slår Grunnlovens § 112 fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Klimasøksmålet omhandler ti nye utvinningstillatelser i Arktis som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Områdene ligger i særlig sårbare naturområder i Arktis, og vil kunne gi klimagassutslipp mange tiår inn i fremtiden.

Det er vår plikt å handle når politikerne svikter skriver Greenpeace.

Du kan lese mer om bakgrunnen for søksmålet på Greenpeaces’ nettsider.

X