Nederlag for klimateorien?

I en fersk vitenskapelig artikkel - i et velrennomert tidsskrift - mener norske forskere å kunne føre bevis for at temperaturøkningen på Jorda ikke er et resultat av at de menneskelige utslippene av CO2 til atmosfæren øker.

Vi kan med andre ord stå foran et paradigmeskifte i vår forståelse av det globale klimaet. Det kan komme til å vise seg at den altoverskyggende samfunnsdebatten de siste par tiårene har vært basert på gale premisser.

Saken er denne: Forskere fra hele verden har gjennom et vedvarende mediepress klart å overbevise oss om at menneskelige utslipp av CO2 til atmosfæren fører til at temperaturen på Jorda stiger. Dette er noe som alle «vet». Bare kverulanter og oppviglere stiller spørsmålstegn ved denne kjensgjerningen.

Én enkelt vitenskapelig artikkel kan imidlertid nå resultere i at en gammel sannhet står for fall.

Professor Ole Humlum ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, mener å kunne dokumentere at det er en sterk korrelasjon mellom globale temperaturer og utslipp av CO2 til atmosfæren. Haken er bare den – sett i forhold til rådende teori – at det er temperaturen som styrer CO2-nivået, ikke omvendt, slik vi har lært.

Dette går frem av en artikkel som snart blir publisert i tidsskriftet Global and Planetary Change.

Det Humlum og medforfatterne Kjell Stordahl og Kjell-Erik Solheim mener å kunne vise ved bruk av statistikk anvendt på kjente vitenskapelige data, er at når temperaturen i havet stiger, da stiger også temperaturen i luften, hvorpå CO2-nivået i atmosfæren øker.

Humlum ser heller ingen sammenheng mellom økte menneskelig utslipp av CO2 og økt CO2-nivå i atmosfæren. Han mener altså at utnyttelsen av fossile energikilder ikke har ført til en jevn økning i atmosfærens CO2-nivå. Det er med andre ord ikke menneskenes bruk av fossilt brennstoff (kull, olje, gass) som påvirker temperaturen på Jorda. Det må være en annen mekanisme som forskerne foreløpig ikke har forstått.

Artikkelen er et alvorlig anslag mot «den ubehagelige sannhet» som Al Gore fikk Nobelprisen for å markedsføre på populistisk vis.

Derfor ser vi nå frem til en grundig og seriøs debatt som må følge i kjølvannet av Humlums provoserende artikkel.

X