44 milliarder fat igjen

44 milliarder fat igjen

Ressursregnskapet fra Oljedirektoratet gir fortsatt rom for tolkninger og vurderinger av tallene som har blitt innmeldt fra selskapene.

Artikkelen er tidligere puiblisert i GEO 02/2019.

Oljedirektoratet (OD) publiserer årlig et regnskap for petroleumsressursene på norsk sokkel med reserver og ressurser samlet og for hvert enkelt felt og funn. Regnskapet ved årsslutt 2018 ble publisert i februar. Utgangspunktet er operatørenes innmeldinger høsten før.

Regnskapet brukes blant annet av OD for systematisk oppfølging av både reservemodning for enkeltfelt og sokkelen samlet. Det inneholder derfor verdifull informasjon og grunnlag for noen interessante tilleggsanalyser og vurderinger.

Ressursregnskapet basert på Oljedirektoratet per 31.12.2017

 ODs hovedbudskap er at «om lag halvparten av de totale petroleumsressursene er igjen å produsere». Dette kan man se i illustrasjonen som viser at det gjenstår 44 mrd. fat o.e. å produsere fra produserende felt, funn som allerede er påvist og eventuelle funn som enda ikke er påvist. Til sammenligning er det foreløpig produsert 46 mrd. fat o.e. fra norsk sokkel. Produksjonen av olje og kondensat/NGL utgjorde i fjor totalt 675 mill. fat o.e. (1,85 mill. fat per dag), mens det ble solgt 767 mill. fat o.e. med gass (2,1 mill fat o.e. per dag).

Ressursregnskapet inneholder også estimat for opprinnelig tilstedeværende ressurser i feltene (men ikke funnene). Sammenlignet med reserver og oppsideressursene i felt betyr dette at 50 mrd. fat o.e. forventes eller planlegges å bli liggende igjen i feltene, dvs. et større volum enn man har produsert. Det går også fram at den gjennomsnittlige, forventede utvinningsgraden for norsk sokkel er 58 prosent.

Men disse volumene vil kanskje allikevel ikke bli liggende i bakken. Equinors ambisjon om 75 prosent utvinningsgrad for Åsgard-feltet innebærer for eksempel at minst 600 mill. fat o.e. ikke er inkludert som oppside i felt i ressursregnskapet og må «tas» fra denne kategorien. Tilsvarende for Draugen der den nye operatøren OKEA fokuserer nå på 500 mill. fat tilstedeværende olje. Andre felt kan ha tilsvarende ambisjoner, men dette er ikke like synlig fordi OD ikke rapporterer oppsideressurser for enkeltfelt.

I løpet av 2018 var feltene med størst økning i reserver Gudrun, Fram og Edvard Grieg, mens Maria og Snøhvit hadde størst reduksjon. Wisting-funnet i Barentshavet, operert av OMV, fikk også en merkbar økning i 2018 fra 366 til 438 mill. fat o.e. Også dette funnet har hatt regelmessige reserveøkninger.

NCS Exploration: Recent Advances in Exploration Technology, Fornebu Oslo, May 21-22

Equinors nye anslag for Gudrun og Fram er også av interesse og gir inntrykk av «taktisk», utsatt reserveøkning. Disse feltene har hatt høyere produksjon enn de historiske reservene tilsier, så det er på overtid å øke dem, samtidig som det er vedtatt nye investeringer som derfor gir forbedret lønnsomhet.

Wintershall, som operatør av Maria-feltet, måtte nylig redusere reservene med 147 mill. fat o.e., kun ett år etter produksjonsstart, tilsvarende 71 prosent av de opprinnelige tilstedeværende reservene. Dessverre er dette et eksempel på flere felt i nyere tid med reduserte reserver.

«Yet-to-find»-estimatet fra OD hadde bare en mindre reduksjon på 2 prosent i 2018 (til sammenligning var reduksjonen i 2017 på 9 prosent når Barentshavet nord holdes utenfor).

Funnvolumene for norsk sokkel i 2018 var ifølge OD 370 mill. fat o.e. De to største var Hades/Iris-funnet operert av OMV med 140 mill. fat o.e.  og Wintershalls Balderbrå med 144 mill fat o.e. Lille Prinsen er inkludert med 14 mill. fat o.e., mens partnerne (ikke operatøren) har kommunisert betydelig høyere forventninger.

ANDERS WITTEMANN

Wittemann E&P Consulting

X