– Tildeling av nytt prospektivt leteareal er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk og et svært viktig verktøy i ressursforvaltningen. TFO 2017 vil bidra til aktivitet og verdiskaping i våre havområder, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).
TFO-runder og de nummererte rundene er de to likestilte konsesjonsrundene på norsk kontinentalsokkel.
TFO – rundene holdes årlig og omfatter modent areal på norsk sokkel. For å legge til rette for tidsriktig og effektiv leting utvides TFO-området etter hvert som områder blir mer modne og viktigheten av skrittvis utforskning avtar.
– Forslaget innebærer en betydelig utvidelse av TFO-området i Barentshavet. Gjennom denne utvidelsen legges det godt til rette for en helhetlig utvikling av Barentshavet som petroleumsprovins. Dette er viktig for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser, særlig for Nord-Norge, fortsetter Tord Lien.
Arealet som er foreslått dreier seg om modne områder. Områdene ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur og er velkjente etter flere år med letevirksomhet.
Det foreslås videre en utvidelse av TFO-området i Norskehavet med 35 blokker, mens det ikke foreslås noen utvidelse i Nordsjøen.
TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring. I den kommende høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet.