CO2-lagring – ett skritt videreI september leverete prosjektet Northern Lights sin søknad om å få injisere og lagre CO2 i undergrunnen på norsk sokkel. Fra venstre Diego Alejandro Vazquez Anzola (Shell) Laurence Pinturier (Total), Per Gunnar Stavland (Equinor), Eva Halland (OD) og Wenche Tjelta Johansen. (Foto: Arne Bjørøen)

CO2-lagring – ett skritt videre

Northern Lights har søkt om å få injisere og lagre CO2 på norsk sokkel. Tildeling av lisens kan skje allerede i år.

Fredag leverte Equinor sammen med partnerne Shell og Total søknad om utnyttelsestillatelse for et undersjøisk reservoar til injeksjon og lagring av karbondioksid (CO2).

Deponeringen er tenkt foregå i et område sørvest for Trollfeltet.

Det er aller første gang myndighetene har lyst ut en konsesjonsrunde for injeksjon og lagring av CO2.

Equinor og partnerne i prosjektet Northern Lights var eneste søker da fristen gikk ut klokka 12 fredag.

– Vi ser fram til den videre dialogen med Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet om dette utover høsten, sier Per Gunnar Stavland, myndighetskontakt i Northern Lights.

Myndighetene lyste ut det aktuelle arealet 5. juli. Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) sa da at utlysningen er en konkret oppfølging av regjeringens ambisjon for fullskala CO2-håndtering i Norge, og en viktig del av arbeidet med lagringsdelen.

Ambisjonen er å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv, jf. Prop. 85 S (2017-2018).

Utnyttelsestillatelsens konkrete geografiske omfang, beliggenhet, varighet, eventuelle arbeidsforpliktelse og spesifikke vilkår for øvrig fastsettes på tildelingstidspunktet, og departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende: a) Området for tillatelsen. b) Varighet av utnyttelsestillatelsen, og frist for fremleggelse av plan for utbygging og drift (PUD). c) Vilkår for etterdrift og ansvarsoverføring til staten v/Olje- og energidepartementet.

– Oljedirektoratet vil på tilsvarende måte som ved tildeling av utvinningstillatelser evaluere det geofaglige arbeidet og gi råd til departementet i forkant av en tildeling, sier Wenche Tjelta Johansen, som er underdirektør innen leting i OD.

– Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne frem en lagerløsning for CO₂ er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Tildeling av en utnyttelsestillatelse er en nødvendig forutsetning for selskapenes arbeid med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et norsk CO₂-lager knyttet til fullskala CO₂-håndtering mer i detalj. Samtidig kan man få mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en eventuell investeringsbeslutning.

Etter behandling av søknaden tar departementet sikte på tildeling av en utnyttelsestillatelse i løpet av 2018.

Newer Post
Older Post
X