Fant det meste på 20 årTFO-områdene utvides for hvert år og utgjør nå størsteparten av de åpne områdene på norsk sokkel. Da er det ikke til å undres over at interessen for TFO 2018 var stor. Vi vet nå hvilke selskaper som søkte, men vi vet ikke hvor og på hva de søkte. Et "halvt svar" får vi når nye lisenser blir tildelt tidlig neste år.

Fant det meste på 20 år

Om lag 70 prosent av dpåviste ressursene på sokkelen ble funnet i perioden fram til 1990. Men det er fortsatt mye å finne, skal vi tro Oljedirektorate

Neste år har det gått 50 år siden funnet av Ekofisk (Nesten en utblåsning – deretter et gigantfunn).
I løpet av de påfølgende20 årene ble om lag 70 prosent av de påviste ressursene på norsk sokkel funnet. Dette har gjort at petroleumsvirksomheten er landets største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og eksportverdi, skriver Oljedirektoratet i sin rapport Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2018.

Ressurstilvekst på norsk sokkel gjennom 49 år. Legg merke til at kurven er svært bratt de første 20 årene. Etter det viser norsk sokkel tegn på at den er blitt moden.

Det er likevel mye å finne. Til tross for over 50 år med letevirksomhet, er det etter Oljedirektoratets (OD) vurdering fortsatt store muligheter på sokkelen.
Ressursregnskapet indikerer at om lag halvparten av de totale petroleumsressursene gjenstår å produsere.
De totale gjenværende ressursene gir grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover.
Dagens prognose for framtidig petroleumsproduksjon viser en økning fram til midten av 2020-tallet, før den gradvis avtar.
Fra rundt 2025 må en stadig større del av produksjonen komme fra uoppdagede ressurser.
Skal produksjonen og aktivitetsnivået opprettholdes på dagens nivå, må det derfor letes mer og påvises nye ressurser.

Historisk og forventet framtidig produksjon fra norsk sokkel fram til 2030.

Funnene de seineste årene er gjennomsnittlig mindre enn tidligere. Dette er en naturlig utvikling i en moden petroleumsprovins. Modne områder kjennetegnes ved at det er kjent geologi, normalt færre og mindre tekniske utfordringer, samt godt utbygd eller planlagt infrastruktur.
Størstedelen av det arealet som er åpnet for petroleumsvirksomhet er nå modne områder (TFO-områder). 

Letebrønn: Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Undersøkelsesbrønn: Letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i en mulig forekomst.
Avgrensningsbrønn: Letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en undersøkelsesbrønn.

 

X