For mange sterke fargerEtter foredragene var det paneldiskusjon, der også øvrige deltakere kunne være med. Panelet i Oslo, fra venstre debattleder Martin Landrø (NTNU), Hans Chr. Rønnevik (Lundin), Stein Fanavoll (EMGS), Idar Horstad (CGG), David Poole (Spike Exploration), Erik Grude Flekkøy (ORG Geophysical), Per Avseth (Tullow Oil) og Aris Stefanos (Atlantic Petroleum). Foto: Halfdan Carstens

For mange sterke farger

Vi borer den ene tørre brønnen etter den andre. Noen mener dette kan forklares med at de geofysiske anomaliene tillegges for stor vekt.

Har geofysikerne for stor innflytelse? Blir vi blendet og forført av sterke farger som representerer anomalier i de geofysiske parameterne? Glemmer vi at det handler om geologiske prosesser? Underslår vi at det faktisk handler om å finne hydrokarboner, og ikke anomalier?
Dette var noen av spørsmålene som kom opp på seminarene ASSESSING THE EXPLORATIoN TOOLBOX i serien Hydrocarbon Habitats i hhv. Oslo og Stavanger den 22. og 28. oktober.
Simon Sjøthun i Rystad Energy fortalte i sitt innledningsforedrag at det ikke bare er på norsk sokkel at suksessen har uteblitt de siste årene. Det gjelder også på verdensbasis. Mens 2006 var et svært godt år, har det vært nedgang hvert eneste år siden 2011, med et absolutt lavmål i år. Tankekorset er at oljeselskapene finner mindre olje og gass enn verden forbruker. Selv ikke den sterke økningen i produksjon fra oljeskifer endrer det bildet.
Hans Chr. Rønnevik i Lundin Norway gjorde det helt klart at geologisk innsikt må få sterkere innpass i arbeidsflyten, og han begrunnet utsagnet med at funnraten ikke har økt etter hvert som vi har fått flere og flere geofysiske verktøy. Derfor er det ikke geofysiske anomalier som har ført til en rekke store funn for Lundin. Men han la heller ikke skjul på at selskapet har satset mye på å skaffe gode data, i den hensikt å forbedre avbildningen.
– Hans Christen Rønnevik minnet oss om at gode letefolk ikke er pianister som spiller etter noter, men kreative komponister. Både panel og møtedeltakere så ut til å enes om at det viktigste er samspillet mellom fagfolk og forskjellige verktøy. En interessant observasjon var at Zumba-prospektet kanskje kunne vært bedre belyst om operatøren hadde hatt tilgang til 4C seismiske data, sier Martin Landrø som ledet paneldebatten etter foredragene.
Zumba-prospektet var som kjent sterkt drevet av geofysiske anomalier, og Per Avseth i Tullow Oil fikk svært god og engasjert respons på foredraget sitt. I stor detalj forklarte han hvordan selskapet hadde derisket prospektet gjennom detaljerte analyser av spesielt AVO-respons.
Bayerngas fortalte historien om en sterk geofysisk anomali i Sogngrabenen. Men selv om Olav Blaich mente det var mulig å sannsynliggjøre denne ut i fra et geologisk resonnement, klarte ikke Evgeniya Shelavina å gi støtte til en slik forklaring gjennom sin geofysiske analyse. Hun tok imidlertid forbehold om at bedre data kunne endre konklusjonen.
Både EMGS, PGS og Atlantic Petroleum viste hvordan EM kan brukes på en fornuftig måte i leting etter olje og gass, og Aris Stefanos fra Atlantic Petroleum uttrykte at positiv EM-anomali vil være avgjørende for at han skal anbefale en borebeslutning i Aasta Hansteen-området i Vøringbassenget. Stein Fanavoll fra EMGS viste 6 «caser» og demonstrerte med all tydelighet at EM kan brukes med fornuft i Barentshavet.
Likevel, seminaret demonstrerte fullt ut at petroelumsgeologene ikke har blitt servert noen «silver bullet» fra geofysikerne.
Rønneviks utsagn i paneldebatten kan stå som en slags konklusjon på denne observasjonen: «The most important toolbox we have is serendipity».

X