Godt håp om høy aktivitetInvesteringer i nye feltutbygginger, historisk og framtidig, etter beslutningsår for PUD. Illustrasjon: Wittemann EPC

Godt håp om høy aktivitet

Drevet av reduserte kostnader og utsikter til stabil oljepris er det utsikter til at investeringene på norsk sokkel vil øke betydelig og holdes på et høyt nivå de neste årene.

Investeringer i nye feltutbygginger, historisk og framtidig, etter beslutningsår for PUD Mrd kroner, oppdatert for seneste estimater
Illustrasjon: Anders Wittemann

Investeringene i nye prosjekter som vedtas med PUD (Plan for Utbygging og Drift) forventes å øke betydelig de neste årene. Kostnadsreduksjoner og utsikter til stabile oljepriser, på dagens nivå, og fallende produksjon fra eksisterende felt og infrastruktur er vesentlige drivere.
Den siste bølgen av nye investeringsbeslutninger toppet seg første halvår 2013 med prosjektene Aasta Hansteen, Gina Krog og Ivar Aasen. Totalt ca. 370 milliarder kroner i PUD-investeringer har blitt vedtatt de siste fem årene. Deretter falt oljeprisen, og skattebetingelsene ble i tillegg svekket med reduserte satser for friinntekt («uplift»). Først to år senere, i 2015, kom nye prosjekter av betydning med Johan Sverdrup og Maria og enkelte nye prosjekter i 2016 og 2017, typisk mellomstore «tie-back» prosjekter. For de neste fem årene er det utsikter til beslutning om 480 milliarder kroner i nye PUD-investeringer.
Den siste bølgen av prosjekter fram til 2013 hadde balansepriser på opptil 60-80 USD/fat, før kostnadsoverskridelser og forsinkelser, som for noen prosjekter har økt balanseprisen1 med ytterligere 10-30 USD/fat. Goliat PUD i 2009 ble for eksempel basert på balansepris på 50 USD/fat, mens i ettertid er den faktiske på mer enn 80 USD/fat.
Balanseprisen på de nyere prosjektene er nå på 20-40 USD/fat, mens Johan Sverdrup nå er på ca. 20 USD/fat med de siste reduksjonene i kostnader. Kostnadsreduksjoner etter PUD rapporteres nå i økende grad, for eksempel på Oseberg Vestflanken, Maria og Johan Sverdrup er alle redusert med 20 prosent så langt, i motsetning til overskridelser på de siste prosjektene som for eksempel Martin Linge og Aasta Hansteen.
Drivere for kostnadsreduksjonene er lavere leverandørkostnader, optimaliserte løsninger, og forbedrede, konkurrerende konsepter (for eksempel topside vs. subsea). Johan Castberg, som er den neste store selvstendige utbyggingen, er allerede redusert betydelig fra opprinnelig vanvittige estimat på 100 milliarder kroner og forventes nå å bli annonsert med ytterligere forbedringer, kanskje ned mot 40 milliarder kroner.
Selvstendige utbygginger eller type «stand-alone» er de siste årene blitt mindre vanlig og gjenstår nå spesielt i Barentshavet med Johan Castberg, Wisting og sannsynligvis etterhvert for Alta-området. Enkelte andre utbygginger i Nordsjøen kan også bli selvstendige, dog av mindre skala, som for eksempel den atter nye Yme-utbyggingen med PUD forventet i løpet av 2017, eller Krafla/Askja-området.
Satellitt-utbygginger eller type «tie-back» der nye utbygginger knyttes tilbake til eksisterende felt og infrastruktur er nå det mest vanlige. De neste prosjektene som forventes med PUD er Fenja og Skarfjell som knyttes tilbake til henholdsvis Njord- og Gjøa-feltene. I samme kategori kan også inkluderes tilleggsutbygginger i eksisterende felt som Snøhvit, Skarv, Snorre, Valhall.
Utsiktene til økte investeringer på norsk sokkel er tydelig positive, dog gjenstår at prosjektene skal modnes fram til beslutninger. For norsk økonomi er disse investeringene viktige, spesielt fordi det er kostnadene som gir opphav til arbeidsplasser og økonomisk utvikling.
ANDERS WITTEMANN
Wittemann E&P Consulting

1 Balansepriser er ikke entydig definert i industrien. I denne artikkelen er den basert på Oljedepartementets definisjon som er nåverdi av kostnader delt på nåverdi av produksjon, begge diskontert med 7 prosent rente årlig, og er dermed en før-skatt definisjon. Andre definisjoner som er basert på etter-skatt og høyere diskonteringsrente (eller avkastningskrav) vil resultere i høyere balansepriser.
Newer Post
X