Høy leteaktivitet i første halvår

Fortsatt letes det mye på norsk sokkel. Det er gjort 13 nye funn i år, det største av disse er gjort i Norskehavet.

For tiden bores det åtte letebrønner. Per 24. juni var 33 letebrønner påbegynt og 33 avsluttet. Til sammenligning var antall påbegynte letebrønner i første halvår i fjor 28.

Til nå i år er det boret 23 undersøkelsesbrønner og 10 avgrensningsbrønner. Det er gjort 13 nye funn – sju i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.

Nordsjøen

Letingen i Nordsjøen er gått noe ned som følge av at funnet Johan Sverdrup endelig er avgrenset. Statoil Petroleum har gjort seks funn og Total E&P Norge har gjort ett. Funnene er gjennomgående små og feltnære.

Det sørligste funnet er gjort øst for Heimdalfeltet i midtre del av Nordsjøen. Her har Total påvist olje i undersøkelsesbrønn 25/5-9 i Heimdalformasjonen i paleocen. Foreløpig er funnet beregnet til å være mellom 0,5 og 2 mill. standard kubikkmeter (Sm3) olje utvinnbart.

Sørvest i Osebergområdet har Statoil påvist olje i brønn 30/11-9 A. Brønnen ble boret som sidesteg fra brønn 30/11-9 S, som ble avsluttet i 2013. Det er påvist olje i Heatherformasjonen i øvre jura og i Brentgruppen i midtre jura. Samlet i de to brønnene 30 /11-9 4 S og A er det påvist mellom 3 og 7 mill. Sm3 o.e. utvinnbart

Ved Framfeltet nordøst i Nordsjøen har Statoil funnet olje i brønn 35/11-17 i Fensfjordformasjonen i øvre jura og i Brentgruppen i midtre jura. Foreløpige beregninger av størrelsen på dette funnet er mellom en og tre mill. Sm3 utvinnbare o.e.

Størst leteaktivitet har det vært i Gullfaksområdet i den nordlige delen av Nordsjøen. Her har Statoil gjort fire funn i jura reservoarbergarter. I brønnene 34/10-54 S og A, den siste boret som sidesteg, er det påvist olje og gass. Foreløpige beregninger av størrelsen på de to funnene er samlet mellom 3 og 12 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

I brønn 34/10-C-18 A mellom feltene Gullfaks og Visund er det påvist petroleum. Foreløpig beregning av størrelsen på dette funnet er mellom 0,2 og 1 mill. Sm3 o.e. utvinnbart. I brønn 34/8-17 S boret like øst for Visundfeltet er det påvist olje og gass. Størrelsen på funnet er beregnet til å være mellom 0,5 og 2 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

Norskehavet

I Norskehavet er det gjort tre funn i første halvår. Sørvest for Njordfeltet har VNG Norge påvist olje og gass i brønn 6406/12-3 S (Pil) i Rogn- og Melkeformasjonene i øvre jura. Det er påvist 226 meter hydrokarbonkolonne, hvorav 135 meter er olje i et reservoar med gode strømningsegenskaper.

Funnets størrelse er foreløpig beregnet til å være mellom 6 og 21 mill. Sm3 olje utvinnbart og 2 og 6 mrd. Sm3 gass utvinnbart. Det er det største funnet som er gjort på norsk sokkel hittil i år.

Lenger nord i Åsgardområdet er det påvist gass/kondensat i brønn 6407/1-7 i Langeformasjonen i nedre kritt. Funnet er foreløpig beregnet til å inneholde mellom 1 og 4 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

Lengst nord, like sør for Heidrunfeltet, har Faroe Petroleum Norge gjort ett mindre olje- og gassfunn i brønn 6507/10-2 S i Garnformasjonen i midtre jura. Foreløpig er funnet beregnet til å inneholde mellom 1 og 2,5 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

Barentshavet

Det er gjort tre funn i Barentshavet. Nordvest for Johan Castbergfunnet fant Statoil gass i brønn 7220/4-1 i Stø- og Nordmelaformasjonene i jura, og dypere i Snaddformasjonen i trias. Funnet er foreløpig beregnet til å inneholde mellom 2 og 4 mill. Sm3gass utvinnbart.

Lenger sør i samme området i brønn 7220/7-3 fant Statoil gass i Støformasjonen og olje dypere i Stø- og Nordmelaformasjonene. Foreløpige beregninger av størrelsen på dette funnet er mellom 7 og 10 mill. Sm3 o.e. utvinnbart.

Nordøst for Snøhvitområdet påviste Det norske oljeselskap små mengder olje i brønn 7222/11-2. Funnet er gjort i Kobbeformasjonen i trias.

For tiden bores det åtte letebrønner på norsk sokkel – fire undersøkelsesbrønner og fire avgrensningsbrønner. Noen av disse vil snart være avsluttet. En av disse er brønn 6406/12-3 A, der VNG er operatør. Denne brønnen bores på prospektet Bue i nærheten av brønn 6406/12-3 S, der VNG nylig påviste gass og olje i prospektet Pil sørvest for Njordfeltet i Norskehavet.

I Barentshavet er tre brønner snart ferdig boret. Brønn 7324/7-2, som opereres av OMV Norge, bores i nærheten av funnet 7324/8-1, (Wisting Central) som OMV påviste i 2013. Både brønn 7324/7-2 og den Statoil-opererte brønnen 7325/1-1 bores i Hoopområdet nord i Barentshavet.

Snart avsluttes også avgrensningsbrønn 7120/1-4 S, som bores av Lundin Norway på funnet 7120/1-3 (Gohta) nord for Snøhvitområdet. Dette funnet ble påvist i 2013.

Det ligger an til fortsatt høy leteaktivitet resten av året, etter planen skal det bores letebrønner i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

Det er ikke levert inn noen planer for utbygging og drift (PUD) for funn på norsk sokkel i første halvår 2014.

Skrevet av npd.no

X