Ingen grunn til å gi oppDavid Poole, Spike Exploration Foto: Halfdan Carstens

Ingen grunn til å gi opp

Ved å sammenligne olje- og gassfunnene i norsk sektor av Nordsjøen med den britiske, får vi en antydning om hvor store de gjenstående funnene vil være

Et betydelig antall tørre brønner har blitt boret på norsk sokkel i år. Suksessene – de kommersielle funnene – er det få av. Men norsk sokkel er fremdeles en attraktiv plass å lete.
-En sammenligning av norsk sokkel med britisk sokkel antyder at vi kan finne en serie med store og mellomstore felt, sier David Poole, letesjef i Spike Exploration.
Geologen hadde en klar melding på siste HYDROCARBON HABITAT-seminaret i regi av GeoPublishing og Geonova. Ved å plotte feltstørrelse på y-aksen og antall felt på x-aksen, i norsk og britisk del av Nordsjøen, viser han at det ikke er noen grunn til å gi opp letingen, alle skuffelsene til tross. Han mener at det fortsatt kan gjøres store funn. Men risikoen for å bore tørt for dem som vil finne elefantene er stor.

A comparison of both field size distributions for the NCS North Sea and UKCS North Sea also shows a large YTF for the NCS. Source: Spike internal data; WEPC research and analyses

Oljedirektoratets tall
Leteaktiviteten på norsk sokkel de siste årene har vært høyere enn noen gang, og antall oljeselskaper har vokst til et rekordnivå. Kan vi dermed trekke den slutningen at selskapene har enorme forventninger til størrelsen på de gjenværende ressursene, og kanskje også størrelsen på mulige funn?
Ifølge Oljedirektoratets siste ressursrapport (Ressursregnskap for norsk kontinentalsokkel per 31.12.2014) gjenstår det å finne drøyt 17 milliarder fat oljeekvivalenter.
For å sette dette tallet i perspektiv kan vi minne om at Statfjord-feltets opprinnelig utvinnbare reserver var 3,6 milliarder fat olje. Oljedirektoratet mener altså at det fortsatt er fem «Statfjord-felt» godt bortgjemt under havbunnen på norsk sokkel.
Så enkelt er det likevel ikke. Funnene vil selvsagt variere i størrelse, og de færreste vil være «store», enn si «gigantiske». Men 17 milliarder fat tilsvarer 170 felt med 100 millioner fat i reserver. Og i dag er det bare supermajors som ikke bryr seg om reserver i denne størrelsesorden. For en rekke av de små oljeselskapene på norsk sokkel kan de imidlertid være «company makers» (GEO 08/2014; «A company maker»).
Muligheten for et gigantfunn med over 500 millioner fat må imidlertid ikke avskrives. De aller fleste ble som kjent svært overrasket da Johan Sverdrup-feltet, som inneholder rundt tre milliarder fat utvinnbar olje, ble oppdaget av våkne geologer.
Stort potensial – høy risiko
David Poole har tatt seg bryet å sammenligne den norske delen av Nordsjøen med den britiske. Det er gjort så mange funn at kurvene i teorien burde overlappe. Men det vi ser er at det er gjort færre funn på norsk side av en viss størrelse enn på britisk.
-Det gule feltet i figuren fremhever gapet mellom de to landene.
-Vi tror altså at det gjenstår å gjøre flere store funn, men de vil bli gjort i andre type feller enn de klassiske fellene som vi ble kjent med i den tidlige utforskningen, for eksempel fireveis lukninger over saltdiapirer eller treveis lukninger på forkastningsblokker.
Ekofisk-feltet er et eksempel på det første, mens Statfjord er et eksempel på det andre.
-Store fremtidige funn tror vi kommer til å bli gjort i stratigrafiske feller, og Johan Sverdrup er et eksempel på et slikt gigantfunn.
-Men for stratigrafiske feller er risikoen større, så vi må være forberedt på å bore mange flere tørre brønner for hvert funn, fremholder Poole. Samtidig jobbes det hardt med å minimere risikoen ved en helhetlig tilnærming av tilgjengelig informasjon og ikke minst økt samarbeid med teknologiselskaper.
Mange av fremtidens mindre funn vil derimot bli gjort i klassiske forkastningsblokker, og disse er forbundet med mindre risiko. Samtidig viser grafen hans at det også gjenstår å finne mange små funn.
-Med dagens lave oljepris og høye kostnadsnivå kan vi imidlertid risikerer at mange av disse ikke vil være kommersielle.
-Ville det hjelpe å endre de fiskale betingelsene for mindre funn på norsk sokkel, spurte David Poole retorisk til slutt i sitt foredrag.

Screen Shot 2016-01-05 at 21.49.11

Source: Spike internal data

X