«Lete-og-selge» er tilbake

«Lete-og-selge» er tilbake

Leting etter olje og gass på norsk sokkel er stadig verdiskapende. Forretningsmodellen med «lete-og-selge» for fokuserte, enkeltselskap er tilbake.

Forretningsmodellen er drevet av fortsatt moderate letekostnader og økte omsetningspriser fra kjøpere som ønsker å investere i nye feltutbygginger og produksjon.

WEPC har tidligere vist at verdiskapingen fra norsk sokkel totalt viser en avkastning på leteinvesteringene på ca. 3x i perioden 2005-2017 (GEO 03/2018: «Leting skaper store verdier»). For 2018 er den foreløpige verdiskapingen lavere, slik at det historiske snittet også blir lavere. For de siste årene 2015-2018 er det gjort verdifulle funn blant annet av Equinor, AkerBP, Wellesley, og Faroe.

Verdiskaping fra leting drives av verdien av funn som gjøres og kostnadene for leteaktiviteten. I prinsippet er det verdiskaping også når det ikke gjøres funn, f.eks. læring og forbedring av letemodeller, eller når man unngår å bore tørre letebrønner i det hele tatt, men alt dette er mer krevende å kvantifisere.

Kostnadene for leteaktiviteten på norsk sokkel er godt dokumentert av Oljedirektoratet og SSB, og inkluderer alle kostnader som brønnkostnader, data, studier og andre selskapskostnader (GEO 08/ 2017: «Kostnadene faller»).

Anders Wittemann, Wittemann E&P Consulting.

Verdien av funn av olje og gass kan baseres på markedspriser oppnådd i en handel eller nåverdien av forventede, framtidige kontantstrømmer fra funnet ettersom det kommer i produksjon (antatt framtidige kostnader og oljepriser).

I perioden fra funn til produksjonsstart (og underveis i produksjonsperioden) er det andre verdidrivere og risikofaktorer enn geologi som gjelder, f.eks. reserveestimater, kostnader, tid fram til utbygging, kommersielle tie-in betingelser, og det kan derfor være naturlig at andre oljeselskap overtar og håndterer disse.

Leteaktiviteten på norsk sokkel økte fra 2005 som følge av at det ble etablert nye selskaper som skulle fokusere på leting og realisere verdien av disse. Selskaper som lykkes med dette strategien var spesielt Revus Energy (som solgte hele selskapet i 2008) og Spring Energy. Etter oljeprisfallet fra 2014 ble omsetningsverdien av funn også lavere, det typiske eksemplet var da Svenska Petroleum ble solgt til Det norske til en lavere pris enn gjennomsnittlig funnkostnad på norsk sokkel.

I løpet av 2018 er det tydelig at funn, selv de som ikke er vedtatt utbygget, blir verdsatt høyere. Eksempler på dette var AkerBPs kjøp fra Total (Heimdal-området og Alve Nord) og Equinor (King Lear), Lundins kjøp av Luno II/Solveig, og i 2019, Limes salg av Rolvsnes og Concedos salg av Grosbeak til Neptune og etter hvert Wellesleys salg av Grosbeak og Duva/Cara.

Utsiktene til verdiskaping fra leting som forretningsmodell for fokuserte, enkeltselskap er nå altså på god vei opp. De underliggende driverne må være at oljeselskapene fokuserer på det de har best forutsetninger for å lykkes med, enten faktisk finne eller bygge ut og/eller produsere olje og gass.

Skrevet av Anders Witteman

X