Leting skaper store verdierVi har lett etter olje i mer enn 50 år, og fortsatt har det ikke vært et eneste utslipp som har nådd land. Likevel mener Kjetil Alstadheim i DN at vi må velge mellom olje og fisk. Her ser vi Ocean Traveler som ble benyttet av Esso både for den første brønnen på norsk sokkel (8/3-1) og da den første oljen ble funnet (25/11-1). Foto: Odeco, Statsarkivet i Stavanger

Leting skaper store verdier

Leteaktiviteten på norsk sokkel har uomtvistelig vært lønnsom både for oljeselskapene og for nasjonen Norge.

Vi kan beregne verdiskapingen fra leteaktiviteten på norsk sokkel ved å sammenligne verdien av funn med kostnaden ved å lete.
WEPC har beregnet verdiskapingen fra leteaktiviteten på norsk sokkel ved å vurdere alle funn i perioden 2005-2017, til sammen 200 funn fra 380 letebrønner. Totalt funnvolum er 9,3 mrd. fat o.e., hvorav 85 prosent forventes å være kommersielle.
Verdien av funnene er satt ved å anta en typisk reserveverdi over en industrisyklus for å utligne effekten av oljepris og kostnadsnivå, og gitt den nåværende modenheten på funnet. For perioden som er analysert er 60 funn vedtatt utbygget (eller i produksjon allerede), tilsvarende 70 prosent av de kommersielle funnvolumene. Verdien av funnene er beregnet og vist i illustrasjonen på basis av etter-skatt-verdi til oljeselskapene og før-skatt-verdi som tilfaller staten.
Kostnadene for leteaktiviteten inkluderer undersøkelses- og avgrensningsbrønner, innsamling av seismikkdata, studier, samt oljeselskapenes egne kostnader allokert til leting. Totalt utgjør dette 56 mrd. dollar før skatt for perioden som er analysert.
Netto verdiskaping fra leteaktiviteten på norsk sokkel i perioden 2005-2017 er beregnet til 27 mrd. dollar etter skatt, med tillegg av statens andel gjennom skattebetalinger på 112 mrd. dollar. Avkastning på letekostnadene er 3,1-gangen. Det betyr at for hver 100 kr som er investert i leting er verdien av funnene 310 kr.

Beregning av verdiskaping fra leting kan være utfordrende. Det gjelder for eksempel hvordan nåverdien skal beregnes for tiden fra funn til produksjonen eventuelt starter og hvilken kombinasjon av oljepris og kostnadsnivå som skal legges til grunn. Skal for eksempel leting verdsettes som en funksjon av oljepris på tidspunktet for når det bli gjort et funn, eller for selve for produksjonsperioden? Størrelsen på felt endres også over tid, ettersom nye brønner bores og operatøren får mer erfaring med hvordan produksjonen forløper. Deler av denne endringen kan tilbakeføres til det opprinnelige funnet. Industriens læring og erfaring over tid bør også verdsettes, denne vil kanskje best komme til uttrykk når den omsettes i form av nye funn og mer effektiv leting i framtiden.

Milliarder i vente
Analysen viser at leteaktiviteten på norsk sokkel har skapt store direkte og indirekte verdier. Potensialet for fortsatt verdiskaping er betydelig, blant annet basert på Oljedirektoratets forventing om at det mest sannsynlig gjenstår å påvise mer enn 18 mrd. fat o.e., dvs. 2 ganger det volumet som ble påvist i perioden 2005-2017.
ANDERS WITTEMANN
Wittemann E&P Consulting

X