Mangfold er positivtOversikt antall selskap aktive på norsk sokkel over tid siden år 2000 © Wittemann E&P Consulting

Mangfold er positivt

Mangfoldet av oljeselskap på norsk sokkel er under stadig utvikling. Dette er positivt for norsk oljevirksomhet.

Antallet oljeselskap som er aktive på norsk sokkel er igjen i positiv utvikling etter noen år med nedgang. Etter en foreløpig topp på 55 selskap i 2014, er antallet nå 45, i tillegg kommer selskap som er under etablering. Siden år 2000 er det totalt etablert 87 nye selskap, mens 64 er forsvunnet gjennom salg, sammenslåinger eller avvikling.

Antallet selskap er imidlertid ikke det viktigste. Det er av større betydning at aktørbildet er mangfoldig. Historisk var norsk sokkel dominert av Statoil, Hydro, etter hvert Saga og Majors.

På begynnelsen av 2000-tallet etablerte europeiske energiselskap ny virksomhet innen «E&P» (leting og produksjon, såkalt oppstrømsaktivitet), for å integrere bakover i verdikjeden for å få tilgang til egeneide gass- og oljeressurser, mens dereguleringen av det europeiske energimarkedet var i gang. Disse selskapene, som for eksempel Gaz de France, Ruhrgas og Centrica, var aktive kjøpere av gass- og oljefelt fra etablerte aktører. Selskapenes interesse for E&P forsvant imidlertid de siste fem årene med det grønne skiftet, samt behovet for å selge eiendeler for å redusere selskapenes høye gjeldsgrad. De nevnte selskapene har nå nye eiere, henholdsvis Neptune Energy, DEA/L1, og Spirit Energy.

Letefokuserte selskap økte i omfang fra 2005, som resultat av stigende oljepriser, enklere tilgang til leteareal gjennom TFO-rundene og skatterefusjonen av letekostnader. Lundin og Revus var blant de ledende selskapene som hadde tidlig suksess med blant annet Edvard Grieg. De nyere, letefokuserte selskapene fikk mulighet å gjenbruke areal i nye lisensrunder, men også fra de etablerte aktørene, noe som også resulterte i funnet av Johan Sverdrup. Leteselskapene testet ut nye og gamle ideer, gjerne også «missed pay», som ikke var av tilstrekkelig betydning eller materialitet for de etablerte selskapene med globale muligheter i deres porteføljer. For et lite letefokusert oljeselskap kan selv et mellomstort funn være av tilstrekkelig betydning for verdiskaping til eierne.

Oljeprisfallet i 2014 ga forventninger om nedsalg av de store, tradisjonelle selskapene, eller Majors, i alle fall globalt. Samtidig har mer finansielle/industrielle aktører fattet mer interesse for verdiskapingsmulighetene innen E&P, også i Norge. De ledende aktører er HitecVision som i 2016 konsoliderte sine selskap Core, Spike, og Pure inn i Point, og AkerBP som har opphav i Det norske, Marathon (fra 2014), BP Norge (i 2016) og Hess Norge (i 2017). Disse selskapene har eiere som er svært aktive pådrivere for resultater og verdiskaping i sine porteføljeselskap og har gjort ytterligere kjøp av olje- og gassfelt med tydelig ressurspotensial. Andre finansielt drevne selskap inkluderer DEA/L1, Neptune og Pandion.

Men, fortsatt er de etablerte, tradisjonelle oljeselskapene aktive på norsk sokkel. Equinor har økt sin portefølje på norsk sokkel de siste tre årene blant annet gjennom oppkjøpet av f.eks. av Martin Linge-feltet. Andre aktører som Repsol, Suncor, INEOS er eksempel på industrielle selskap som øker på norsk sokkel. De ulike Majors kan heller ikke påstås å være på vei ut i flokk, hver av dem har ulike strategier og porteføljer som gjør at de vil gjøre ulike prioriteringer framover, sett mot de globale mulighetene de har; enn så lenge virker det som Majors synes norsk sokkel har mange attraktive egenskaper.

Mangfoldet bidrar til framtidig utvikling av norsk sokkel

Norsk sokkel framstår som ettertraktet i global sammenheng, med godt ressurspotensial i alle deler av verdikjeden, god kvalitet på infrastruktur, ansatte og leverandører, samt relativt forutsigbare myndigheter og skattebetingelser. Mangfold og konkurranse blant oljeselskapene er blant de viktigste driverne for utvikling av norsk sokkel; at ikke alle lykkes er et sunnhetstegn, for det understreker at dyktighet gjør en forskjell.

ANDERS WITTEMANN
Wittemann E&P Consulting

X