Den foreslåtte geologiske kartleggingen medfører innsamling av seismiske data som vil gi viktig informasjon om geologien i Barentshavet og gi særlig økt kunnskap om deler av området nær delelinjen mot Russland der det kan være en grenseoverskridende petroleumsforekomst.

Forslaget er en videreføring av arbeidet med geologisk kartlegging som Oljedirektoratet har utført de senere år for å frembringe ny og mer kunnskap om geologien i Barentshavet. Mer kunnskap om petroleumsressurser avhenger av innsamling av ytterligere geologiske data. Nyere og bedre data gir myndighetene bedre forståelse av petroleumssystemene i sin helhet. Dette er viktig både for god ressursforvaltning og for å ivareta nasjonale økonomiske interesser ved grenseoverskridende forekomster, skriver Olje- og energidepartementet.

Bevilgningen understøtter Oljedirektoratets syn om at det meste av de gjenværende ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet.