Mye olje kan være oversettDenne brønnen er klassifisert som tørr, men SATLOG-analysen indikerer betydelige mengder olje, og et mulig forlatt funn. (c) Searcher Geoservices

Mye olje kan være oversett

En helt ny måte å behandle gamle data på gir muligheten til å finne brønner med "misssed pay". Det åpner opp for nye prospekter.

I veldig mange brønner er de reelle hydrokarbonmetningene maskert som følge av mekanisk svikt i bore- eller loggeutstyr, overbalanse i boreslamsøylen eller dårlig kalibrerte resistivitetslogger. I helt kritiske tilfeller har funn blitt totalt oversett.

For to år siden begynte Searcher Geoservices AS å utvikle en «missed pay»-analyse (SATLOG) basert på sammensatte, konvensjonelle brønndata. Resultatene er oppsiktsvekkende.

Konklusjonen vi trekker er at det fortsatt finnes veldig mange «missed pay»-muligheter på norsk sokkel.  Det opplagte spørsmålet er da hvorfor ingen har sett og tatt tak i dette før?

Teknologien vil bli presentert i et foredrag på NCS-Exploration, 21.-22. mai, Fornebu

Seismikken revolusjonerer leting

Fra midten av 90-tallet og utover skjer det et teknologisk skifte i leting etter olje og gass. Det blir mulig å gjennomføre store seismiske 3D-innsamlinger, og datakvaliteten blir markant bedre. Tolkerne går fra fargeblyanter og multippellinealer til flotte digitale kart, amplitude, AVO, og inversjon m.m.

Etter vårt skjønn blir dreiningen mot seismikk så kraftig at brønndata havner i skyggen av seismikken. Dette forholdet er fortsatt gjeldene, og vi har erfart at særdeles viktig informasjon ikke blir benyttet i letingen etter nye funn.

Historien er også presentert i GEO 02/2019

Gamle data blir digitale

Mye verdifull informasjon ligger i brønndata fra 1970-tallet. Utfordringen er at store mengder av denne informasjonen ofte er analog, det vil si at data kun finnes på papir eller film.

Searcher Geoservices har derfor siden 2016 digitalisert alt av tilgjengelig analoge brønndata på norsk sokkel. Logger fra over 300 brønner er klare, og den totale databasen representerer i dag nær 1200 brønner. Databasen er tilgjengelig for bruk i ethvert tolkingsprogram.

SATLOG

Analyse metoden benytter digitale/digitaliserte brønndata sammen med borerelaterte data som slamvekt, poretrykk, gass kromatografdata og annen geokjemisk informasjon. Ved å kombinere disse data i 34 algoritmer er det mulig blant annet å påvise reservoarseksjoner med «missed pay» og aktive kilde bergarter.

Analysene gir i tillegg en rekke andre indikasjoner viktig i leting og kan benyttes i forståelsen av migrasjonssoner, laterale og vertikale barrierer, grad av biodegradering, basseng modning og hvor tykk kildebergartene er.

Searcher Geoservices AS har gjennom 2018 utført mange studier for oljeselskaper i Norge og i utlandet, og konklusjonen er klar: Mye olje og gass er oversett!  

 

X