Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker Petroleumsressurser med beregningsusikkerhet per 31. desember 2019. Figur: Oljedirektoratet.

Olje- og gassressursene på norsk sokkel øker

En fjerdedel av norsk sokkels olje- og gassressurser gjenstår ennå å finne, ifølge Oljedirektoratet.

Oljedirektoratets (OD) «vareopptelling» på norsk sokkel, Ressursregnskapet for 2019  er publisert.

Ifølge deres estimater av påviste og ikke-påviste petroleumsressurser, har sokkelen vår inneholdt nesten 99 milliarder fat olje og gass per 31. desember 2019. Tallet inkluderer også naturgass og kondensat.

Dette er en liten oppgang sammenliknet med ressursregnskapet fra året før. 48 prosent eller 47,4 milliarder fat er allerede solgt og levert, mens 24,5 milliarder fat er ennå ikke påvist.

Da gjenstår om lag 26,9 milliarder påviste fat som ennå ikke er satt i produksjon.

OD ser videre en ressursøkning i funn på 270 millioner fat, som nå totalt teller 4,4 milliarder fat. Dette utgjør 16 prosent av gjenværende, påviste ressurser.

Vareopptellingen på ikke-påviste ressurser gjøres annethvert år, og neste gang i 2021.

Gjenværende petroleumsressurser fordelt på havområder den 31 desember 2019, ifølge OD.

Betingede ressurser fra funn, påvist olje og gass som det ennå ikke er vedtatt å produsere, økte noe i Barentshavet, hovedsaklig fra en gjennomgang av to eldre funn, 7120/12-2 (Alke Sør) og 7324/8-1 (Wisting), og i et nytt funn, 7324/6-1 (Sputnik).

I Norskehavet ble derimot funnene 6506/9-2 S (Fogelberg), 6706/6-1 (Hvitveis) og 6707/10-3 S (Ivory) vurdert som lite sannsynlige å bli bygget ut, og dermed fjernet fra ressursregnskapet. Seks nye funn i 2019 var på langt nær nok til å veie opp for dette.

I Nordsjøen ble det observert en liten økning, både fra ti funn i 2019, og fra tre funn som tidligere ble ansett som ikke-kommersielle, men som nå gjennomgås på nytt.

Av de ikke-påviste ressursene, er det estimert en nedgang i volumene både for Barentshavet og Nordsjøen; 4,3 milliarder fat som gir en nedgang på 4 prosent fra 2018 for Nordsjøen, samt 15,76 milliarder fat som gir en nedgang 1 prosent fra 2018 for Barentshavet.

I Norskehavet var det derimot en liten økning på 3 prosent til 4,5 milliarder fat.

I 2019 ble Nordsjø-feltene Johan Sverdrup, Oda og Utgard satt i produksjon, og i Norskehavet kom Trestakk endelig i gang, 33 år etter funn.

PUD (Plan for utbygging og drift) ble i 2019 godkjent for 36/4-7 (Cara)-funnet, nå Duvafeltet, og for 16/4-6 S (Luno II)-funnet, nå Solveigfeltet.

Økningen i totale ressurser kommer også fra en økning i reserver på flere felt i drift, de fleste i Nordsjøen.

TERJE SOLBAKK

X