– Oljeeventyret er ikke over Olje- og energiminister Tina Bru. Bildet er tatt i en tidligere anledning. Foto: Regjeringen

– Oljeeventyret er ikke over

Norsk oljevirksomhet bør ikke avsluttes for å dempe klimakrisen. Det handler om å tilpasse seg tiden man lever i, sa olje- og energiminister Tina Bru i et foredrag i Sola 23. oktober.

– Vi har en klimautfordring som må løses – i en verden som trenger mer energi, sa olje- og energiminister Tina Bru i et foredrag under Risavikadagen 2020 i Sola fredag 23. oktober.

Bru innledet foredraget, «Fremtidsutsikter for olje og energi», med å nevne de usikre tidene vi lever i som følge av koronasituasjonen. Petroleumssektoren, som allerede før mars stod ovenfor store utfordringer, har sett en «bratt hverdag».

– I disse usikre tider vil jeg likevel velge å komme med en påstand: Det vil komme en tid der verdensøkonomien vil normalisere seg. Og vi vil trenge bedriftene i energisektoren når dette går over. Da er det utrolig viktig at vi er i en posisjon til å få hjulene i gang igjen, skape verdier.

Ifølge Bru belyser det internasjonale energibyrået IEA utfordringene vi står ovenfor gjennom sin World Energy Outlook. Det vil fortsatt være behov for olje og gass for å dekke en vesentlig del av energibehovet fremover. Samtidig forutsetter Paris-avtalen at FNs bærekraftmål for klimatiltak, ren luft og tilgang på energi til alle skal nås.

– Det kan virke som mange ser korona som et taktskifte for å fremskynde det grønne skiftet. Og avvikle oljå. En politisk bestemt utfasing av olje- og gassvirksomhet vil ha dramatiske konsekvenser for det norske velferdssamfunnet og samtidig være dårlig klimapolitikk, hevdet olje- og energiministeren.

Sistnevnte uttalelse støtter hun opp under gjennom argumentet om at en direkte effekt av norsk utfasing vil være at andre oljeproduserende land med høyere utslipp per produserte enhet vil kunne dekke opp det norske bortfallet gjennom økt produksjon.

Brus svar på om norsk oljevirksomhet bør avsluttes som et bidrag til å dempe klimakrisen, er kort og godt «nei, oljeeventyret er ikke over».

– Fremtidens petroleumsnæring vil se annerledes ut enn fortidens petroleumsnæring. Vi skal ikke tilbake – vi skal fremover.

Bru påpekte at næringen nylig har lagt frem meget høye klimaambisjoner, samt at Norge leverer gass til Europa som ellers ville blitt erstattet med kull.

Tina Bru nevnte videre at petroleumssektoren er grunnlaget for andre og nye eventyr, eksempler på nye næringer som er i ferd med å springe ut av vår årelange virksomhet på norsk sokkel er flytende havvind, havbunnsmineraler, hydrogen og karbonfangst og -lagring.

Risavikadagen ble arrangert av Næringsforeningen i Stavanger-regionen, landets største næringsforening og handelskammer.

X