Oljeministeren på EnergikonferansenFoto: OED/NTBscanpix

Oljeministeren på Energikonferansen

– Vi må videreføre olje og gassektoren med en politikk som har virket og som vil fortsette å virke

På Energikonferansen som arrangeres av DN, Europower og Norsk olje og gass snakket olje- og energiminister Terje Søviknes om olje- og gassbransjen. Han trakk frem at Norge er en ressursrik nasjon, og at vi som samfunn har vært flinke til å forvalte disse ressursene.
– Det har vært en styrke at vi har hatt et system som står seg også ved skifte av politisk flertall, sier Søviknes.
Han mente at dette er en viktig grunn til at Norge er konkurransedyktig i det internasjonale energimarkedet, og at det gjør oss til en foretrukken stabil leverandør av energi.
Oljebransjen er litt uglesett i store deler av landet, og det er mange som er skeptisk til Norges fortsatt høye aktivitet i petroleumssektoren i en tid der mye av fokuset primært er rettet mot klimautfordringene. Olje- og energiministeren trakk derfor nok en gang frem det internasjonale energibehovet, og hvor viktig Norge som leverandørnasjon er for at alle skal få nok energi.
– Et moderne samfunn trenger energi. Hvordan skal vi i lys av Paris-avtalen klare å fremskaffe nok ren energi til verdens befolkning, sier Søviknes.
Han poengterte at strenge krav til bransjen er en medvirkende årsak til at Norge er såpass gode på denne fronten innenfor olje og gass.
– Vi har hatt en klimapolitikk knyttet til olje og gass over tiår som gjør at vi har lavere utslipp enn resten av verden, sier Søviknes.
Søviknes påpekte at sysselsettingen i olje- og gassbransjen fortsatt utgjør tett oppunder 200.000 ansatte på tross av store nedbemanningsrunder som følge av det store oljeprisfallet de siste årene. Han benyttet også anledningen til å gjenta det han har sagt om store forskjeller i forståelsen av hvor viktig bransjen er, avhengig av hvor i landet man bor.
– Dette er en distriktsnæring. Jo nærmere du er, jo mer realistisk forhold får du til det som skjer i denne næringen, sier Søviknes.
Foruten selve oljebransjen skaper oljeaktiviteten også mange industriarbeidsplasser langs kysten.
Statsråden tok også for seg problemene med Goliat, og argumenterte for at olje- og gassutvinning i Barentshavet uansett vil være lønnsomt.
– Noen bruker enhver anledning til å argumentere for at Barentshavet ikke er lønnsomt. Det er det ingen grunn til å hevde, sier Søviknes.
Han viste til den siste tidens debatt rundt dette, og gjentok at Eni mener det vil bli lønnsomt for selskapet fra og med 2022.
– Operatøren Eni sier at man vil ha inntekter som samlet overgår utgifter til investering og drift fra 2022. Det gjenstår å se hvor stor det blir og hvor stor andelen som ender i statskassen blir, sier Søviknes.
Han forklarer at det blir litt mer komplisert å regne seg frem til nøyaktig når staten vil gå med overskudd på feltet. Svaret blir ikke helt klart før det har vært produksjon en stund.
Søviknes har fått mye kritikk for å basere sitt svar i Stortinget på tall fra operatøren Eni, men det avviste han og forklarte at det er mest naturlig å hente tall direkte fra operatøren.
– Det er operatøren som leverer, og det er operatøren som har det siste datasettet, sier Søviknes.
Han mener derfor at det er de som sitter på det beste datagrunnlaget for å gi korrekte svar i Stortinget.
Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt en investering er lønnsom eller ikke, viste han til at dette håndteres bedre av markedet av de til enhver tid valgte politikerne.
– Investeringene til oljeselskapene blir til enhver tid vurdert av finansmarkedet, sier Søviknes.
Med gigantoverskridelser på Goliat har staten Norge måtte plukke opp en stor del av regningen gjennom leterefusjonsordningen. Søviknes avviser imidlertid påstanden fra mange om at dette er en subsidering av oljeaktiviteten.
– Det norske petroleumsskattesytemet er nøytralt. Det norske leterefusjonssystemet er ikke en subsidie, sier Søviknes.
Hele hensikten med systemet er å sikre gode rammevillkår for de som velger å satse på olje- og gassutvinning på norsk sokkel, samtidig som staten sikres en stor andel av overskuddet i skattbar inntekt.
Som olje- og energiminister er Søviknes også minister for de fornybare energikildene solkraft, vindkraft og vannkraft. Dette er energiområder han mener Norge har gode forutsetninger for å lykkes med, men han gjør det klart at olje og gass bidrar med store verdier som ikke kan tas for gitt selv om det er et grønt skifte på gang.
– Norsk gass er det rimeligste virkemiddelet Europa har for å nå sine klimagassutslippsmål, sier Søviknes.
Han trakk også frem en opplevelse han hadde på ZERO-konferansen for kort tid siden. Der var det sesjoner om blant annet havbruk, hydrogen og karbonfangst. Alle gikk på at disse områdene trengte milliardsubsidieringer for å få til det grønne skiftet. Søviknes var positiv til det, men var klar på at dette er områder det er mulig for Norge å satse på nettopp fordi vi henter så mye penger som vi gjør fra olje og gass.
– Men hvorfor har vi anledning til å gjøre dette i Norge? Jo, fordi vi har olje- og gassbransjen, sier Søviknes.
Han argumenterte derfor for at Norge fortsatt må satse på olje og gass, og sikre bransjen gode rammevilkår i årene fremover.
– Vi må videreføre olje og gassektoren med en politikk som har virket og som vil fortsette å virke, sier Søviknes.
Samtidig med at olje- og energiministeren var på Energikonferansen, startet rettsaken om oljesøksmålet som Greenpeace Norge og Natur og ungdom har rettet mot staten for å stanse oljeletingen i den 23. konsesjonsrunden.
– Statens posisjon er tindrende klar. Vi mener at 23. konsesjonsrunde er vedtatt i henhold til norsk lov etter grundige gjennomganger, sier Søviknes.
Han mener at det ikke er grunnlag for å rettsliggjøre en beslutning av dette politiske vedtaket.
Saken er gjengitt med tillatelse fra enerwe.no

X