Oppkjøpsaktivitet på rekordnivå

Sokkelen var i 2017 en av de mest aktive arenaene for kjøp og salg av andeler i felt eller selskaper og framstår svært attraktiv.

Global M&A-aktivitet innen E&P var det høyeste siden 2014 målt i verdi med totalt USD 169 mrd. Andelen omsatt på norsk sokkel var omtrent 9 prosent (14 prosent om USA holdes utenom), betydelig høyere enn de siste årene på 4 prosent som allerede var en høy andel.
De største transaksjonen globalt, utenom USA (som alene står for omtrent 40 prosent av det globale markedet), er illustrert i grafen nedenfor, med verdi totalt og for andelen på norsk sokkel. Av topp 20 transaksjoner var 7 av dem i sin helhet eller med en betydelig andel i Norge.
Transaksjonene er uttrykk for endringer i strategier og prioriteringer, for eksempel:
– Europeiske energi/industriselskapene som, etter å ha vært svært aktive kjøpere under oppgangsperioden, er kommet på defensiven av ulike grunner og selger ut eller fusjonerer for å skape mer rendyrkede «E&P»-selskap som eventuelt kan avhendes til høyere priser i framtiden.
– Finansielle investorer med sterk E&P-kompetanse, f.eks. Aker ASA, HitecVision, Carlyle/Neptune, L1 og Kerogen, som har brukt nedgangsperioden til å posisjonere seg for en framtidig forventet oppgang, men er samtidig pådrivere for økte investeringer i nye prosjekter som typisk har vært nedprioritert av tidligere eiere.
– «Majors» som til dels reduserer eksponeringen og behovet for egen organisasjon i Norge, ved å selge egen-opererte eller marginale felt, men som sannsynligvis vil ønske andeler i felt som fortsatt er i verdensklasse, som for eksempel Ekofisk og Johan Sverdrup
– Statoil som siden 2015 har vært netto kjøper på norsk sokkel fortsetter med selektive, strategiske kjøp, for å utnytte sin kapasitet og kompetanse og opprettholde sin dominerende posisjon og holde utfordrere som Aker BP på avstand.

Topp-20 transaksjoner globalt, unntatt USA, i 2017 etter verdi i mrd USD.

Svært attraktiv
Norsk sokkel framstår som svært, eller ekstremt, attraktiv med muligheter for verdiskaping gjennom økte reserver og produksjon, samtidig som Norge har stabile og forutsigbare rammebetingelser og et skattesystem som gir muligheter for optimaliseringer.
Det forventes at M&A-aktiviteten fortsetter på høyt nivå på norsk sokkel, av samme grunner som tidligere, men også fordi nylige kjøpere har behov for å optimalisere porteføljen, ikke-europeiske selskap fra for eksempel Midt-Østen/Asia (inkludert Russland) vurderer stadig muligheter i Norge, og fordi den norske staten som etter hvert kan ønske å redusere sin oljeeksponering.
ANDERS WITTEMANN
Wittemann E&P Consulting

X