Petoro med godt resultat

Petoro med godt resultat

- Vi registrerer at den positive resultatutviklingen vi så i 1. kvartal fortsetter i 2. kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.

Netto kontantstrøm til staten var 49 milliarder kroner i første halvår, og har økt med 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den kontinuerlige forbedringen gir fortsatt gode resultater, men det er hele tiden behov for nye virkemidler for å styrke konkurransekraften for norsk sokkel, sier Moen.
Vi ser at annen industri i større grad har utviklet og tatt i bruk nye digitale verktøy, særlig innen håndtering av store datamengder, bruk av avanserte analyseverktøy samt bedre måter å visualisere resultatene på.
– Jeg ser digitalisering som et virkemiddel for en videre effektivisering også av vår industri. Dette skaper store muligheter, sier Moen. – Realisering av gevinsten fra digitalisering i olje- og gassindustrien krever ledelse som evner å utvikle både organisasjon og forretningsmodeller. Petoro har valgt å sette digitalisering på dagsorden i flere sammenhenger.  Et av våre fokusområder har vært boring og brønn, der vi erfarer at ny teknologi og digitale løsninger kan bidra til en betydelig effektivisering og lavere HMS-risiko.
Gjennomgripende digitalisering vil medføre en radikal endring i måten industrien jobber på. Vi må vise vilje og aksept for å prøve mindre modne løsninger innenfor rammen av sikre operasjoner, i motsetning til å redusere risiko gjennom standardisering og forenkling av velkjente løsninger.
Videre handler det ikke bare om endring av arbeidsprosesser i egen organisasjon, men også om implementering av nye samarbeidsformer og forretningsmodeller. Vi observerer at det er skepsis mot både deling av data og åpenhet rundt ulike digitaliseringsinitiativ. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilken informasjon som selskaper både kan og bør dele for at industriens konkurransekraft skal styrkes.
Statoil lanserte nylig sitt veikart for digitalisering der målet er å bidra til både styrking av sikkerheten på sokkelen og økt effektivitet. AkerBP har en klar strategi om bruk av allianser for å sikre innovasjonskraft og effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser. Dette er gode eksempler som viser vilje til å tenke nytt.
Norsk og olje- og gassindustri må ha som mål å bli verdensledende innen digitalisering og slik sikre realisering av framtidige prosjekter samtidig som vi når målet om null hendelser innen helse, miljø og sikkerhet.
Resultat SDØE første halvår 2017
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var i første halvår 49 milliarder kroner, en økning på 27 prosent fra samme periode i fjor.
Samlet olje- og gassproduksjon var 1 113 tusen fat oljeekvivalenter per dag, tre prosent høyere enn samme periode i fjor og høyeste halvårsproduksjon på fem år. Realisert oljepris i norske kroner var 33 prosent høyere.
Investeringene per første halvår var 12,7 milliarder kroner; 13 prosent lavere enn fjoråret. Utbyggingsinvesteringene var høyere enn i fjor, men motvirkes av lavere kostnader til produksjonsboring og lavere driftsinvesteringer.
Den høye alvorlige hendelsesfrekvensen er fremdeles urovekkende. Selv om det har vært få alvorlige hendelser knyttet til SDØEs portefølje av felt i drift i mai og juni, er det for tidlig å konkludere med at trenden har snudd.
Petoro er en sentral deltaker i den pågående leteaktiviteten i Barentshavet. Potensialet i Barentshavet er høyt og i løpet av året vil vi få større innsikt i mulighetene her. Resultatene fra de ferdigstilte brønnene har så langt vært delvis positive, og vi ser spesielt fram til Korpfjell-brønnen som er regnet som et av de mest lovende prospekter på mange tiår.
Les mer om resultatene i styrets rapport for 2. kvartal 2017 her.

X