Sikter mot karbonnøytral oljeproduksjon Edvard Grieg skal elektrifiseres og utslippene reduseres. Foto. Lundin Norway

Sikter mot karbonnøytral oljeproduksjon

Lundin skal redusere sine allerede lave utslipp knyttet til produksjon av olje og gass, og i 2030 er målet å være karbonnøytrale.

Lundin la i dag frem en strategi for å redusere utslippene av klimagasser fra olje- og gassproduksjonen. I 2030 er målet å være klimanøytrale.

Allerede fra i år skal produksjonen generere utslipp på mindre enn 4 kg CO2-ekvivalenter per produserte fat, og fra 2023 skal dette tallet halveres.

Til sammenlikning er de globale utslippene per produserte fat olje 19 kg CO2 (2014), og de norske utslippene var i 2012 8 kg CO2 (SSB-rapport).

Lundins reduksjon skal gjennomføres gjennom en rekke tiltak, blant annet ved å elektrifisere produksjonen på norsk sokkel (Edvard Grieg og Johan Sverdrup), ytterligere energieffektivisering og teknologiutvikling.

Investerer i fornybar energi

Elektrifiseringen vil øke Lundins forbruk av fornybar energi, og selskapet vil kompensere for dette ved å investere i fornybar kraftproduksjon som minst tilsvarer forbruket.

Lundin har allerede investert i 50 prosent eierandel i det nye Leikanger kraftverket (Sognekraft er operatør og eier de resterende 50 prosentene).

Selskapet skal fortsette å gjøre liknende investeringer i fremtiden for å sikre markedet tilstrekkelig tilgang på fornybar energi.

Skifter navn

I forbindelse med selskapets overgang til klimanøytral olje- og gassproduksjon og investeringene i fornybar energi, foreslår styret å skifte navn.

Forslaget vil bli tatt opp under Lundins generalforsamling 31. mars, og går ut på å endre navn fra Lundin Petroleum til Lundin Energy.

Pressemelding Lundin Norway

Pressemelding Lundin Energy

X