Toutatis blir boret 6611/1-1 blir boret tett opp mot Vestfjordbassenget.

Toutatis blir boret

Miljøvernministeren opprettholder Miljødirektoratets tillatelse til å bore 6611/1-1 (Toutatis) sør for Lofoten.

Miljødirektoratet ga DEA Norge AS (DEA) tillatelse etter forurensningsloven til leteboring den 16. juli i år. Tillatelsen ble påklaget av Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag.

– Dette området ble åpnet for petroleumsvirksomhet av den rødgrønne regjeringen allerede i 2011. Denne klagesaken dreier seg derfor ikke om hvorvidt det skal åpnes for petroleumsvirksomhet i området eller ikke.

– Temaet for klagesaken har vært en miljømessig vurdering etter forurensningsloven av den konkrete boretillatelsen. Miljødirektoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk. Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Letebrønnen ligger i et område som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Nordland V i Norskehavet. Blokken ble innlemmet i ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011.| Lisensen for boringen ble tildelt første gang i 2012, og senere på nytt i 2016.

Brønnen ligger omlag 7,5 km nord for Trænarevet og omlag 83 km fra Røst. Blokken grenser mot det petroleumsfrie området ved Røstbanken og Lofoten. Boringen vil ikke foregå i et område som etter gjeldende forvaltningsplan er identifisert som SVO (særlig verdifullt og sårbart område). Tillatelsen er gitt på strenge vilkår. Den er tidsbegrenset slik at boringen må gjennomføres på et tidspunkt som er mest gunstig av hensyn til sjøfugl, koraller og fiskebestander. Det er også stilt strenge krav til beredskap mot akutt forurensning.

Undersøkelsesbrønn 6611/1-1 skal teste hydrokarbonpotensialet i sandsteinsformasjoner i nedre jura, Tilje- og Åreformasjonene. Dersom det påvises hydrokarboner i reservoaret, men olje-vannkontakten ikke kan identifisere , kan det bli behov for å gjennomføre et sidesteg.

Formålet med brønnen er å undersøke nedre jura sandsteiner. Reservoaret forventes å bli påtruffet ca. 1000 meter under havbunnen.

X