Vær stolt!De fleste vil være enige i at et kutt i norsk oljeproduksjon ikke vil ha noen betydning for hvor mye olje som verden bruker.

Vær stolt!

Neste generasjon må bli indoktrinert med at den hjelper verden med billig energi og som har brakt landet velstand.

Velstand er ensbetydende med tilgang på billig energi. I Norge lærte vi dette da vi tok i bruk vannkraften og bygde opp en industri mens fossene ble lagt i rør og tunneler. Mange land har ikke vært like heldige. Billig energi har ikke vært et gode for allmennheten.
I dag er Norge, i tillegg til at vi produserer svært ren hydroelektrisk energi, en betydelig leverandør av olje og gass som bidrar til å holde energiprisene nede. Hvis vi i Norge skrur igjen kranene, slik MDG har foreslått, vil ca. to prosent av oljeproduksjonen i verden forsvinne. Da vil dette volumet lett erstattes av land som har ledig produksjonskapasitet.
De fleste vil være enige i at et kutt i norsk oljeproduksjon ikke vil ha noen betydning for hvor mye olje som verden bruker.
Men et kutt vil kunne ha andre, negative konsekvenser.
Norge klarer å minimalisere de negative effektene av olje- og gassproduksjon. Norge er kjent som et foregangsland som bidrar sterkt til en renere industri ved å gjøre produksjonen mer effektiv og med lavere utslipp. Hvis Norge melder seg ut, og stopper dette arbeidet, vil den nasjonale effekten være at vi taper titusener av arbeidsplasser og store eksportinntekter. Den globale effekten er at verden går glipp av den teknologiutviklingen som både serviceindustrien og oljeselskapene står bak – og som miljøet nyter godt av. Også langt mot nord.
Det er dessverre mange som tror at olje og gass vil forsvinne fra markedet fordi utviklingen innen fornybar energi går så fort. I det korte perspektivet er dette galt. Ifølge tall fra BP (BP Statistical Review of World Energy 2017) bidrar fornybare energikilder (sol, vind, biobrensel, geotermisk) i dag kun med 3,2 prosent til verdens energiforbruk.  Fossile energikilder (olje, gass og kull) utgjør 86 prosent.
Det bør derfor ikke herske tvil om at olje og gass vil være helt dominerende i verdens energimix i lang tid framover. Diverse studier fra mange aktører er samstemte om dette. Vi må ikke ha en naiv tro på at sol- og vindenergi kommer til å dominere morgendagen bare fordi vi her hjemme subsidierer Tesla-bilistene og derfor har kunstige høye salgstall på el-biler.
Vi må alle være stolte av at Norge er en betydelig energiprodusent.
Dette bør neste generasjon i oljebransjen bli indoktrinert med. Når semesteret nå begynner, må studentene bli fortalt at de er en del av en betydningsfull industri som har brakt Norge velstand, som bidrar til å fore verden med billig energi, og som produserer olje og gass mer og mer miljøvennlig.
Hetsen mot alle dem som ønsker seg en framtid i oljeindustrien må ta slutt. Norge trenger dem. Verden trenger dem

Newer Post
Older Post
X