Geoprogrammet

Den nye geofagundervisningen i skolene stiller krav til både lærerne og undervisningsmateriellet. Naturfagsenteret gjør noe med det.

Skoleåret 2009/10 er det tredje året geofag undervises i videregående skole. Satsingsprosjektet ”Geoprogrammet” har derfor blitt satt i gang for å bidra i oppstarten av det nye faget. Takket være sponsormidler fra Statoil, kunne det femårige prosjektet komme i gang allerede høsten 2008. Målsetningen er klar: å bidra med konkrete tiltak som støtter lærere og elever slik at geofag blir en selvfølgelig del av fagtilbudet ved så mange skoler som mulig. Naturfagsenteret, med Merethe Frøyland som leder, står i spissen for gjennomføringen av de tre satsningsområdene i ”Geoprogrammet”.

Lærernes kompetanse

Geofag i skolen er sammensatt av fagområdene naturgeografi, geofysikk og geologi. Dette stiller store krav til læreren, spesielt fordi dette er kunnskap og kompetanse det tidligere har vært lav etterspørsel etter i skolen.

Thor A. Thorsen ved Universitetet i Oslo/Institutt for geofag og Olav Prestvik ved Naturfagsenteret har det overordnede ansvaret for et etter- og videreutdanningstilbud i geofagundervisningen. Utdanningen er strukturert i fire moduler (15 studiepoeng per modul) og er tilpasset lærere i fulltidsjobb. Innholdet består av både geofaglige (50 %) og didaktiske (50 %) emner. Antall moduler kan velges fritt.

[table “” not found /]

Tabellen gir en oversikt over tidsplan og innhold for de ulike modulene. Den første modulen er allerede godt i gang; 16 lærere fra hele landet deltar og eksamensoppgaven består i å utarbeide lokalt geotoparbeid på bakgrunn av kunnskap og erfaringer fra kurssamlingene.

Geonettverk

Et annet viktig initiativ ovenfor geofaglærere, er tilbud om å være tilknyttet et regionalt Geonettverk. Intensjonen med nettverkene er å imøtekomme geofaglærernes behov for en møteplass der geofaglige og undervisningsmessige tema kan tas opp. Det er i alt sju nettverk som hver ledes av en geofaglig institusjon. Et slikt forum er en god mulighet for å bygge bro mellom skole og fagmiljø. Nettverkene koordineres sentralt av Anne Birkeland ved Naturfagsenteret. Det er fremdeles plass til at flere ressurspersoner, både i og utenfor skolen, kan bidra i nettverkene. Oversikt over Geonettverkene, samt kontaktinformasjon, er tilgjengelig på Naturfagsenterets nettside:
http://www.naturfagsenteret.no/geo/geonettverk.html

Hvordan skal vi gjøre feltarbeid?

Innføringen av et nytt geofag reiser et behov for mer kunnskap om hvordan faget fungerer i praksis. Sentrale spørsmål er knyttet til implementering av læreplanen, lærerens kompetanse og elevenes geofaglige kunnskap.

Feltarbeid i geofag er valgt som fokus for forskningsprosjektet. Bakgrunnen for dette er at innholdet i læreplanen foreskriver lokalt feltarbeid. Blant annet skal elevene utføre undersøkelser av geofaglige forhold i en geotop.

Manglende erfaring og eksempler på hvordan geofaglig feltarbeid kan gjennomføres er medvirkende til at lærere føler behov for kompetanseheving på området. Fra tidligere vet vi at undervisning i felt har et spennende potensial, men at det i mange tilfeller utnyttes for dårlig. Det er en stor og tidkrevende utfordring å utvikle feltopplegg som fremmer elevenes forståelse av sammenhengen mellom feltobservasjoner og de store geoprosessene.

Gjennom forskningsprosjektet ønsker vi å komme frem til gode eksempler på geotoparbeid som kan vise vei for andre geofaglærere. Dette tar utgangspunkt i at geotopen ligger i skolens nærhet og besøkes flere ganger i løpet av skoleåret. På sikt er ambisjonen at nær sagt hele læreplanen i geofag skal knyttes til forhold i den lokale geotopen. Dersom geotopen fungerer som ”laboratoriet”, kan feltarbeid bli særtrekket som skiller geofag fra andre realfag.

Forskningsprosjektet planlegges gjennomført som et samarbeid mellom forskere og et utvalg geofaglærere og deres geofagelever. Forskerteamet består av førsteamanuensis Merethe Frøyland og stipendiat Kari Beate Remmen, begge ved Naturfagsenteret, samt førsteamanuensis Erik Halvorsen ved Høgskolen i Telemark og dosent Pål Kirkeby Hansen ved Høgskolen i Oslo. Det er i tillegg rom for flere masteroppgaver innen forskningsprosjektet.

Hvilke aktiviteter skal forbedre elevenes forståelse i geofag?

Et nytt fag krever utvikling av undervisningsmateriell som er i tråd med innholdet i læreplanen. I forbindelse med FN-året Planeten Jorden bidro Statoil derfor med midler slik at alle skoler med geofagtilbud på timeplanen fikk tildelt en steinsamling. Hittil er det distribuert over 100 steinsamlinger, noe som signaliserer at tiltaket ble godt mottatt.

På nettstedet www.naturfag.no har Naturfagsenteret utviklet oppgaver som tilrettelegger for at elevene jobber aktivt med steinsamlingen. De skal blant annet bestemme moderbergarten til en metamorf bergart og hvor dypt en magmatisk bergart har størknet. Ettersom erfaring med undervisning og læring opparbeides over tid, vil Naturfagsenteret følge opp med fornyelse og videreutvikling av ulike typer undervisningsressurser.

Naturfagsenteret vil informere GEO’ lesere om fremdriften i ”Geoprogrammet”. Besøk www.naturfag.no for mer innblikk i geofagets innhold og Naturfagsenterets tilrettelegging for geofagundervisning.
Skrevet av  Kari Beate Remmen
X