Lettfattelig om jord og løsmasser

Lettfattelig om jord og løsmasser

Dette er boka for alle dem som ønsker en enkel og grei innføring i løsmassene som omgir oss. Den er et lite stykke allmenndannelse. Og til og med gratis.

Norske jordarter
Per Jørgensen, Rolf Sørensen og Olav Prestvik
Norsk jordforening, 2013

Etter hendelsen med Skjeggestadbrua på E18 har kvikkleire nok en gang blitt et aktuelt tema. I boka Norske jordarter kan alle som ønsker på enkelt vis sette seg inn i dannelsen av leiravsetninger og hvilke egenskaper de har. Vi får en innføring i hvordan kvikkleire dannes og hvordan skred utløses. Mer enn godt nok for menigmann. Men det kunne gjerne vært flere referanser til hendelser de senere årene.

Denne boka på drøyt 100 sider er i det hele tatt et funn for alle dem som ønsker en lettfattelig innføring i kvartærgeologiske produkter. Det handler om hvordan landet vårt ble til, om hvordan det faktisk er, og hvorfor.

Med enkel design er boka lett å finne frem i, og den tar for seg alle de avsetningstypene som vi treffer på når vi vandrer i naturen. Enten det er bresjøavsetninger i fjellet eller strandavsetninger langs kysten.

Det vi savner er en litt mer utførlig omtale av forvitringsprodukter, herunder dypforvitring. Her har det kommet til mye ny kunnskap de siste årene som langt på vei har revolusjonert vår forståelse av løsmassene. Dypforvitring har blitt et fenomen som anleggsbransjen har måttet sette seg inn i for å reduserer risikoen for skred og forsinkelser under tunnelsprengning.

Boka er gjennomillustrert med foto, skisser og kart, og de aller fleste er i farger. Det er bra. Så får vi heller bære over med at noen av figurene med fordel kunne vært av nyere dato. Samtidig er det interessant å få et innblikk i de skissene som tidligere tiders geologer tegnet. Andre får vurdere om teksten er fullt ut oppdatert i forhold til nyere forskning og kunnskap.

Denne boka forsøker å nå alle som er interessert i hvordan jordartene har blitt til. Ikke minst har forfatterne hatt lærere og elever i grunnskole, videregående skole og studenter i høyere utdanning i tankene. Undertegnede er fullt ut enig med forfatterne om at dannelsen av de løse jordlagene er så interessant at den bør ha en naturlig plass i undervisningen om naturgrunnlaget der slik undervisning foregår.

Hovedforfatter av Norske jordarter er professor em. Per Jørgensen, mens kvartærgeolog Rolf Sørensen har kommet med bidrag til flere kapitler. I følge forordet har Olav Prestvik først og fremst hatt en rolle som redaktør. De to hovedforfatterne har lang kvartærgeologisk erfaring som kommer leserne til gode.

Nettversjonen er så viselig laget at du kan klikke deg til figurer og kapitler der referansene er angitt som hypertekst. Dette gjør det svært enkelt å bla seg både frem og tilbake til innhold som er relevant for forståelsen av det du leser i øyeblikket.

Du kan laste ned boka Norske jordarter på nettsiden til Norsk jordforening (www.jordforeningen.no).

Norske jordarter Forside

Norske jordarter Forside

X