Grunnen til overføringen er at Olje- og energidepartementet har lang erfaring med regulering og forvaltning på kontinentalsokkelen.
Hittil har norske havområder i liten grad vært utforsket med sikte på mineralforekomster, og gjeldende lovgivning er ikke utformet for slik aktivitet. Myndighetene arbeider derfor med utkast til en ny, moderne lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen, som vil bli sendt på offentlig høring.