Heder til Olav Markussen

Bergingeniør Olav Markussen utnevnes til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for den norske bergindustrien.

Markussen mottar utnevnelsen etter søknad fra Norsk Bergindustri med støttebrev fra Norges geologiske undersøkelse, Norsk Bergforening, tidligere stortingsrepresentant Arne Haugen og Norsk Arbeidsmandsforbund i forbindelse med Norsk Bergindustris 10-årsjubileum.

Søknaden om utnevnelsen er begrunnet slik:

Olav Markussen har de siste mer enn 50 årene vært og er fremdeles en nestor i bergindustrien i Norge. Han har gått foran innen bransjen når det gjelder å stå for seriøsitet og å aktivt forholde seg til de rammer som lover og regler gir. Han har hatt som valgspråk at de bedrifter han er involvert i skal være «samfunnets beste valg». Dette handler for vår industri om å oppføre seg slik at vi er en ønsket samfunnsaktør i små og store lokalsamfunn; vi er der ressursen er.

Han er og har vært en sterk talsmann for bærekraftig utvikling og at mineralske råstoffer må forvaltes slik at vi skaper verdier også for samfunnet, gjennom langsiktig tilstedeværelse og trygge arbeidsplasser. Gjennom sin tydelige stemme for seriøsitet i bransjen har han også bidratt til at resten av bransjen har utviklet en slik holdning. Dermed har han vært en viktig medspiller som skal ha sin del av æren for at bergindustrien i Norge i dag, både enkeltbedrifter, og bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, inntar et standpunkt som sier at bransjen bør spille på samfunnets premisser.

Han er også en tydelig talsmann for et sterkt norsk eierskap innen bergindustrien i Norge, se f.eks. hans innlegg på bransjenettstedet geo365.no ( «Erfaringer med norsk og utenlandsk eierskap«).  Dette innlegget har både vært holdt på bergindustriens høstmøte i Trondheim i 2011 og som foredrag på Kirkeneskonferansen 2013.

I søknaden ble det også vist til hans mangeårige rolle i bedriften, hans tid som styreleder i PGL, tilsvarende i BIL, hans deltakelse i råd og styre for NGU, og at han satt i sammenslåingskomiteen for BIL, SIL og PGL som førte til dannelsen av Norsk Bergindustri i 2008. Ikke minst representerte han bergindustrien i minerallovsutvalget som la fram en NOU i 1996. Han var sensor i Bergmekanikk ved NTH, nå NTNU, i over 20 år. Det ble også vist til at han fremdeles har styreverv i Franzefoss Minerals og brukes som rådgiver i bransjen, at han er æresmedlem i Norsk Bergindustri og har mottatt Bergmannsstaven for ekstraordinær innsats utover forventet ut fra rolle eller posisjon. Olav og hans kone Berits innsats på Asker museum for å orientere skoleklasser om kalkens betydning ble også trukket fram.

Markussen fikk vite om utnevnelsen under en lunsj med sekretariatet i Norsk Bergindustri. Det kom fram under lunsjen med Olav den 1. februar at Olav Markussen i tillegg var formann, fra 1977 til 1981, i Norsk Bergindustriforening, som tidligere var en av de faglige foreningene under paraplyen Polyteknisk forening. Dette hadde Norsk Bergindustri oversett da vi søkte. Det holdt likevel i lange baner med den øvrige begrunnelsen.

Olav sier selv at han ble voldsomt overrasket, rørt og dypt beæret over utnevnelsen. Han ga uttrykk for at han spesielt satte pris på støtten fra Arbeidsmandsforbundet og fra Arne Haugen som var saksordfører på Stortinget under behandling av mineralloven.

– Olav Markussen har gjennom en mannsalder etterlatt seg store spor, både i mineralnæringen som sådan og i Norsk Bergindustri, og vi setter stor pris på at han blir hedret på denne måten, sier generalsekretær Anita Hall.

Det vil i forståelse med Olav Markussen bli arrangert en sammenkomst der tildelingen finner sted. Tildelingen vil også bli markert på bergindustriens høstmøte 2019 og på Franzefoss Minerals’ 100-års jubileum.

X