Vil styrke Dirmin

Vil styrke Dirmin

Regjeringen foreslår økte bevilgninger for å «bistå mineralnæringen med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte».

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til Direktoratet for mineralforvaltning og Bergmesteren for Svalbard.

De økte bevilgningene skal bidra til å legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen.

I tildelingsbrevet for 2019 til direktoratet fastsetter departementet at bevilgningsøkningen på 6,8 mill. kroner skal sikre at direktoratet i større grad kan gå i dialog med bransjen. Pengene skal blant annet gå til å ansette to veiledere som skal bistå mineralnæringen med å innrette sine prosjekter på en bergfaglig forsvarlig måte. De skal også veilede om hvordan driftsplaner og konsesjonssøknader skal settes opp. De økte bevilgningene og signalene i tildelingsbrevet for 2019 vil legge enda bedre til rette for mineralnæringen, og sikre god kommunikasjon og forståelse mellom bransjen og direktoratet.

Departementet har også bedt direktoratet om å levere et prinsippnotat til departementet om håndtering av miljøkrav og fastsettelse av økonomisk sikkerhetsstillelse innen 1. mars 2019. I notatet skal direktoratet komme med forslag til mer presise regler når det gjelder hvilke miljøhensyn direktoratet skal ta i henhold til mineralloven, samt forslag til tydelige, transparente og mer avdempede kriterier for økonomisk sikkerhetsstillelse.

Randi Skirstad Grini ansettes som direktør i Direktoratet for mineralforvaltning for en ny åremålsperiode. Regjeringen foreslår økte bevilgninger til direktoratet for å legge enda bedre til rette for mineralnæringen.

– Jeg er opptatt av at vi har en god og bærekraftig ressursforvaltning til beste for samfunnet, verdiskapingen og fremtidige arbeidsplasser. Direktoratet for mineralforvaltning er et av våre viktigste redskap, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

X