10 år med MareanoMAREANO-programmet kartlegger blant annet naturtyper på havbunnen. Her er det flotte koraller som er dokumentert. Foto: MAREANO

10 år med Mareano

I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført . Siden den gang har det vært flere årlige tokt for å kartlegge dybde, geologi, biolologi og kjemi.

Resultatene fra MAREANO-kartleggingen gir unik innsikt i hvilke naturtyper som finnes i dypet, hvilke dyr som lever der og hvilke sedimenter bunnen består av. I tillegg får vi informasjon om ulike typer kjemiske forbindelser som finnes i bunnen, inkludert eventuell forurensning. Alt dette kan du få høre mer om på en MAREANO-konferanse 29. oktober.
Når forskerne finner ut hvilke naturtyper som er i et område, tar de hensyn til både de fysiske forholdene på havbunnen, som for eksempel terreng og sedimenttype, og hvilke dyr som lever der. Flere av naturtypene som er funnet hører til under kategorien «sårbare naturtyper», slik de defineres av «Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige atlanterhav» (OSPAR). Enkelte naturtyper er også definert på bakgrunn av resultatene fra MAREANO, siden tilsvarende områder ikke er funnet andre steder.
På årets konferanse feirer MAREANO 10 år med kartlegging ved å legge vekt på resultatene som er oppnådd. Å kartlegge naturtyper krever spesialister innen både dybdekartlegging, biologi og geologi, noe som igjen har forutsatt et nært samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket. Resultatet er uvurderlig kunnskap om hva som finnes på havbunnen i områder som tidligere ikke har vært undersøkt, kunnskap som blant annet brukes i arbeidet med forvaltningsplanene for havområdene.

Beate Hoddevik Sunnset, Havforskningsinstituttet

X