Egnethet for deponi vurdert

Egnethet for deponi vurdert

En ny rapport vurderer den stedlige egnetheten for deponi av farlig avfall i tre ulike lokaliteter.

Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall

NOAH Langøya beregner at deponikapasiteten for uorganisk farlig avfall er oppbrukt i løpet av 2022. Det er derfor viktig med en snarlig oppstart av arbeidet med etablering av nytt deponi.
Basert på en utvelgelsesprosess i regi av NGU med utgangspunkt i 12 identifiserte eksisterende potensielle lokaliteter, har Miljødirektoratet utpekt 3 ulike lokaliteter etter anbefaling fra NGU til videre vurderinger i forbindelse med nytt uorganisk farlig avfall deponi. I tillegg er det kommet inn henvendelser fra to nye lokaliteter som ikke er etablert ennå. I etterkant ble det bestemt at den ene lokaliteten; i Brevik – skulle vurderes av en annen rådgiver av habilitetshensyn. Denne rapporten inkluderer derfor stedlige vurderinger av totalt 4 lokaliteter. I den videre prosessen ble den ene lokaliteten i Sløvåg vurdert som uaktuell, siden den ikke vil være tilgjengelig for deponi på flere tiår. Det er dermed gjort en mer inngående egnethetsvurdering og sammenligning av tre lokaliteter.
Les rapporten

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X