Egnethet for deponi vurdert

Egnethet for deponi vurdert

En ny rapport vurderer den stedlige egnetheten for deponi av farlig avfall i tre ulike lokaliteter.

Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall

NOAH Langøya beregner at deponikapasiteten for uorganisk farlig avfall er oppbrukt i løpet av 2022. Det er derfor viktig med en snarlig oppstart av arbeidet med etablering av nytt deponi.
Basert på en utvelgelsesprosess i regi av NGU med utgangspunkt i 12 identifiserte eksisterende potensielle lokaliteter, har Miljødirektoratet utpekt 3 ulike lokaliteter etter anbefaling fra NGU til videre vurderinger i forbindelse med nytt uorganisk farlig avfall deponi. I tillegg er det kommet inn henvendelser fra to nye lokaliteter som ikke er etablert ennå. I etterkant ble det bestemt at den ene lokaliteten; i Brevik – skulle vurderes av en annen rådgiver av habilitetshensyn. Denne rapporten inkluderer derfor stedlige vurderinger av totalt 4 lokaliteter. I den videre prosessen ble den ene lokaliteten i Sløvåg vurdert som uaktuell, siden den ikke vil være tilgjengelig for deponi på flere tiår. Det er dermed gjort en mer inngående egnethetsvurdering og sammenligning av tre lokaliteter.
Les rapporten
X