Legger CO2-anlegg tik KollsnesPrinsippskisse for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Illustrasjon: Statoil ASA

Legger CO2-anlegg tik Kollsnes

Gassnova og Statoil legger mottaksanlegg for CO2 til CCB Kollsnes AS i Øygarden kommune i Hordaland.

– Valget av CCB Kollsnes er basert på en helhetsvurdering av blant annet sikkerhet, tekniske og kommersielle forhold, kostnader samt muligheten for utvidelser, sier prosjektdirektør Sverre Overå i Statoil.
– Dette er en svært viktig milepæl som sikrer nødvendig fremdrift i prosjektet, sier Overå.
En eventuell bygging av landanlegget og øvrige deler av fullskalaprosjektet, forutsetter at Stortinget fatter en positiv investeringsbeslutning, planlagt i 2019.
Etableringen av et lagringsanlegg for CO2 på land inngår som en del av norske myndigheters arbeid for å bygge ut fullskala CO2-håndtering i Norge. Det skal fanges CO2 fra landbaserte industrianlegg på Østlandet som skal transporteres med skip fra fangstområdet til mottaksanlegget på land. Ved mottaksanlegget vil CO2 pumpes over fra skip til tanker på land, før den sendes i rør og injiseres og permanent lagres 1000-2000 meter under havbunnen.
Statoil ble i juni 2017 tildelt oppdraget med å gjennomføre konsept- og forprosjektstudier for å vurdere mulighetene for et CO2-lager mer i detalj, og for å få mer nøyaktige kostnadsestimater fram mot en eventuell investeringsbeslutning. Prosjektet har i ettertid blitt styrket ved at Shell og Total har kommet inn som samarbeidspartnere. Gassnova har i etterkant utvidet oppdraget til også å inkludere forprosjektet for skipstransport.
Som følge av beslutning om stedsvalg, vil det blir tildelt kontrakter for prosjektering av tomt, administrasjonsbygg og kaianlegg, prosessanlegg og rørledningstrasé fra landanlegget ut til injeksjonsbrønn. En kontrakt for assistanse i forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplan er allerede tildelt.

FAKTA

– Fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig verktøy for å redusere CO2-utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Paris-avtalen.
– Gassnova SF har det overordnede ansvaret for å realisere regjeringens ambisjon om et full-skala demonstrasjonsprosjekt.
– Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opptil 1,5 millioner tonn COper år. Prosjektet skal lagre CO2 som fanges fra landbaserte industrianlegg på Østlandet. CO2 vil bli transportert med skip til det landbasert mottaksanlegget.
– Prosjektet vil planlegges for å kunne motta ytterligere CO2-volumer med sikte på å stimulere nye kommersielle karbonfangstprosjekter i Norge, Europa og globalt. Dermed har prosjektet potensial til å bli første CO2-lagringsprosjekt i verden som mottar CO2 fra industrikilder i flere land.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Kjell Knævelsrud 3 år ago

    Går det virkelig an å være så molboaktiv å bruke enorm
    I stedet for å fange CO2 å lagre det, så skulle vi heller få betalt for å slippe ut livgivende CO2 til atmosfæren. Når skal politikerne og Statoil forstå at det er bare en ekstremt dyr aktivitet å fange CO2 og lagre den, der eneste gevinst er å trenere eller redusere livsgrunnlaget for liv på jorden.

  • X