Stadfester konsesjon til Gilja

Stadfester konsesjon til Gilja

Olje og energidepartementet har avvist klagesaken fra bla Fylkesmannen i Rogaland , og opprettholder konsesjonen fra NVE i 2013.

Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune. Fred. Olsen Renewables AS gis konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 135 megawatt (MW), tilsvarende en årlig produksjon på om lag 400 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 20 000 boliger.
– Gilja er blant de bedre vindkraftprosjektene departementet har behandlet. Prosjektet vil bidra til betydelig økt fornybar kraftproduksjon og gir sysselsetting i en region som står i en krevende situasjon. Jeg ønsker Fred. Olsen lykke til med det videre arbeid med å få realisert utbyggingen, sier olje- og energiminister Tord Lien.  
NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, natur- og friluftslivsinteresser og lokale hytteeiere.


Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert landskapsvirkninger og friluftslivsinteresser, og fant etter en helhetlig avveining at det var grunnlag for å gi konsesjon. Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet og at konfliktene med naturmangfold er mindre enn det man normalt kan forvente ved så pass store vindkraftprosjekter.

X