29 selskaper fikk tilbudUtsnitt fra kart over APA 2016-tildelinger i Barentshavet. Kartografi: NPD

29 selskaper fikk tilbud

TFO 2016: 56 utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder ble i dag fordelt på 29 oljeselskaper.

Av de 56 utvinningstillatelsene er 36 i Nordsjøen, 17 i Norskehavet og 3 i Barentshavet. Tolv av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Tre av de nye tillatelsene er delt stratigrafisk og gjelder bare for nivåer under/over en definert stratigrafisk grense.
«Vi kan glede oss over at oljeselskapene fremdeles ser potensialet på norsk sokkel, og at det er stor interesse for å investere i leting i modne områder,» sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.
«I år har interessen vært særlig stor for områder i Nordsjøen. TFO-ordningen illustrerer at leting i modne områder gir ytterligere økt geologisk forståelse og forbedrete data, som gir spennende og nye letemuligheter,» sier Eriksen.
Hele 16 av 18 funn i 2016 ble gjort i områder som er omfattet av TFO-ordningen.
«Det er en fordel at geologien er såpass godt kjent, selv om det fremdeles kan dukke opp overraskelser. I TFO-områdene er det både nedstengte og eksisterende felt som er i slutten av sin produksjon, med infrastruktur som kan utnyttes. Derfor er det viktig at vi får utforsket arealene rundt, slik at mulige ressurser ikke går tapt.»
I år har det vært stor interesse for områdene rundt det nedstengte Frigg-feltet, hvor det også er blitt gjort nye funn de siste årene.
I Barentshavet og Norskehavet ser vi også at det er stor interesse for områder i nærheten av tidligere funn.
«Selskapenes søknader viser jevnt over høy kvalitet, og noen har lagt fram veldig interessante letekonsepter. De aller fleste selskapene får uttelling for hardt arbeid gjennom tildeling i TFO 2016,» sier Sissel Eriksen.
Aktørbildet i årets TFO-tildeling illustrerer en spredning fra flere nye mindre selskap til de store internasjonale ‘majors’.
Av selskapene som søkte får 29 tilbud om andeler i minst én utvinningstillatelse. Petoro vil delta som andelshaver og forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i 13 utvinningstillatelser.
Myndighetene knytter forpliktelser til tilbudene. Det er stilt krav om innsamling av ny seismikk i ett område, og det skal bores en fast brønn. Til de øvrige utvinningstillatelsene er det stilt betingelser om boring eller tilbakelevering (drill or drop). Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en letebrønn. Hvis de ikke ønsker å bore letebrønn, faller utvinningstillatelsen bort.
Letesjef i Statoil, Jez Averty, sier i en pressemelding fra Statoil:
– Norsk sokkel er kjernen i Statoils virksomhet, og vi er glade for tildelingene i TFO-runden for 2016, noe som vil gi både oss og industrien muligheten til ytterligere leting etter lønnsomme prospekter med høy verdi. De årlige lisensrundene er, sammen med de nummererte rundene, den viktigste måten myndighetene kan bidra til å opprettholde leteaktiviteten på norsk sokkel. Nye funn behøves for å motvirke fallende produksjon i eksisterende felt på norsk sokkel.

Pressemelding fra NPD
Pressemelding fra Regjeringen

Newer Post
Older Post
X