En viktig samfunnsfunksjon Johan Sverdrup-feltet. Foto: Equinor

En viktig samfunnsfunksjon

Myndighetene mener at det er en viktig samfunnsfunksjon å opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel., skriver Norsk olje og gass.

Fortsatt produksjon av olje og gass er en viktig samfunnsfunksjon, skriver bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass med referanse til myndighetenes liste.

Formålet med listen over viktige samfunnsfunksjoner er å legge til rette for at kritisk personell kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver.

Myndighetene har definert at følgende nøkkelstillinger og personellgrupper omfattes:

  • Kontrollromspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk driftspersonell knyttet til gassverdikjeden
  • Kritisk bemanning offshore for å opprettholde olje- og gassproduksjon

Innenfor rederinæringen er følgende nøkkelstillinger og personellgrupper definert som kritisk samfunnsfunksjon:

  • Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.
  • Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.

Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan få tilbud om barnehage-/skoleplass, etter visse kriterier.

Hele listen og mer informasjon om virksomheter som er samfunnskritisk og samfunnsviktig finner du her.

X