Over halvparten av ressursene fortsatt i bakkenFordeling av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene pr 31.desember 2014. © Oljedirektoratet

Over halvparten av ressursene fortsatt i bakken

Oljedirektoratets ressursregnskap anslår de totale utvinnbare petroleumsressursene til 14,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Det er en svak nedgang fra 2013. 6,4 milliarder Sm3, eller 45 prosent av de totale ressursene er solgt og levert.

De totale utvinnbare petroleumsressursene har blitt 21 millioner Sm3 o.e. (0,15 prosent) mindre siden 2013. Årsaken til nedgangen er at 12 av funnene i forrige regnskap er revurdert, og nå anses å ha lav sannsynlighet for utbygging.

Reserver

Den delen av de gjenværende, påviste, utvinnbare og salgbare mengdene som er besluttet å bygge ut eller som allerede er satt i produksjon, kalles reserver.

I år har det vært en reservetilvekst på 13 millioner Sm3 o.e., mot 102 millioner Sm3 o.e. i 2013. Tilveksten kan hovedsakelig forklares med at det ble levert inn én plan for utbygging og drift (PUD) i 2014, for 34/10-53 S Rutil-funnet i Gullfaks Sør.

Reservetilveksten for olje var 40 millioner Sm3, og gassreservene er redusert med 17 millioner Sm3 o.e. I tillegg er det en nedgang i de assosierte væskeproduktene. Det er feltene Troll, Grane og Ivar Aasen som bidrar mest til reservetilveksten for olje. Årsaken til reduksjonen i gassreservene er blant annet en større usikkerhet rundt gjennomføringen av havbunnskompresjon på Ormen Lange, det prosjektet er derfor tatt ut av reservene.

I 2014 ble det solgt og levert 219 millioner Sm3 o. e. Når reservetilveksten på 13 millioner  Sm3 o.e regnes inn, ble reservene redusert med 206 millioner Sm3 o.e.

Betingede ressurser

Betingede ressurser omfatter påviste petroleumsmengder som er avhengig av avklaringer og beslutninger før de kan godkjennes for produksjon.

Betingede ressurser i felt utgjør 819 millioner Sm3 o.e. og har det siste året økt med 7 millioner Sm3 o.e.

Betingede ressurser i funn utgjør 1121 millioner Sm3 o.e. Det er 92 funn som utredes med tanke på utbygging. 65 prosent av ressursene er olje. Ressursanslaget for Johan Sverdrup (fase 1 og 2) utgjør 48 prosent av oljeressursene i funn.

I 2014 økte oljeressurser i funn med 54 millioner Sm3, mens gassressurser i funn økte med 7 millioner Sm3 o.e. Tilveksten kommer fra de nye funnene i 2014, fratrukket ressursene i de 12 funnene, inkludert i fjorårets regnskap, som nå er tatt ut fordi de trolig ikke vil bli utbygd. Tilveksten fra nye funn er størst i Barentshavet, både for olje og gass. Evaluering av funnene pågår, og både ressurs­estimatene og mulige utbygginger er usikre.

Uoppdagede ressurser

Forventningsverdien til anslaget for de uoppdagede ressursene er 2,8 milliarder Sm3 o.e. I årets regnskap er anslaget nedjustert med 105 millioner Sm3 o.e., som tilsvarer mengdene som ble påvist i nye funn i 2014. OD skal i 2015 utarbeide en ny vurdering av de uoppdagede ressursene.

Pressemeldingen

X