På stedet hvilMaersk Developer Foto: Maersk

På stedet hvil

Olje- og gassressursene på norsk sokkel er omtrent like store som i fjor, og det gjenstår å produsere 48 milliarder fat o.e.

Oljedirektoratets estimat for totale oppdagede og uoppdagede petroleums­ressurser på norsk ­sokkel har økt med 0,1 milliarder standard kubikkmeter olje­ekvivalenter (Sm3 o.e.) fra forrige årsskifte til om lag 14,2 milliarder Sm3 o.e.
Av dette er 47 prosent solgt og levert. Det forventes at 7,6 milliarder Sm3 o.e. gjenstår å produsere. Av dette er 4,7 milliarder påviste ressurser. Estimatet for uoppdagede ressurser er 2,9 milliarder Sm3 o.e. eller om lag 38 prosent av totale gjenværende ressurser.
Letevirksomheten ga i 2015 en ressurstilvekst estimert til 30 millioner Sm3 o.e. Det ble påbegynt 56 letebrønner, og det ble gjort 16 funn; seks i Norskehavet og ti i Nordsjøen. Mange av funnene er ikke ferdig evaluert, og estimatene er derfor svært usikre.

Uoppdagede ressurser 

Uoppdagede ressurser omfatter olje og gass som trolig finnes og kan utvinnes, men som ennå ikke er påvist ved boring.
Oljedirektoratets estimat for uoppdagede ressurser gjennomgås hvert annet år. I 2015 ble ressursanslaget for de uoppdagede ressursene oppdatert. Volumet for de uoppdagede ressursene er estimert til 2 920 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på 85 millioner Sm3 o.e. sammenlignet med ressursregnskapet for 2014. Uoppdagede ressurser utgjør om lag 38 prosent av de totale gjenværende ressursene på norsk sokkel. Om lag halvparten av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet, resten er fordelt på Nordsjøen og Norskehavet med omtrent like store andeler.

Ressurser per havområde

Nordsjøen har om lag 51 prosent av de totale gjenværende ressursene. Fordelingen av gjenværende ressurser i Norskehavet og Barentshavet er omtrent lik.
Nordsjøen er motoren i norsk petroleumsvirksomhet med 65 produserende felt ved årsskiftet, mens Norskehavet har 16 felt i produksjon og Barentshavet ett (Snøhvit).

Se hele ressursregnskapet:

Ressursregnskap for norsk kontinentalsokkel per 31. desember 2015 >>

X