Må se helhetlig på kvikkleireområder  Foto: Njål Hagen

Må se helhetlig på kvikkleireområder  

Etter fremleggingen av rapporten fra Gjerdrum-skredet mener NGIs direktør det er behov for mer kunnskap og oppdatert metodikk for skred som brer seg sideveis.  

– Rapporten er først og fremst viktig for de pårørende og for innbyggerne i Gjerdrum. Men også for oss som jobber med geoteknikk og geofaglige vurderinger, er kommisjonens rapport viktig, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt. 

Han er imponert over det grundige arbeidet som kommisjonen har gjort. Kommisjonen har undersøkt bredt og involvert alle relevante fagmiljøer i arbeidet. 

– Som en sentral aktør i utbyggingen av Gjerdrum har det vært svært viktig for oss at kommisjonen er uavhengig, faglig representativ og bredt sammensatt. Kommisjonen har gjort en grundig og god jobb, sier Andresen. 

Lars Andresen, administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt. Foto: NGI

Viktig å ha kontroll på vannet 

Rapporten viser tydelig hvor viktig det er å sikre bekker og elver for å hindre erosjon i områder med kvikkleire. 

– Vi vet at klimaet er i endring og at det å ha kontroll på vannet vil være enda mer sentralt i årene som kommer. Grunnforholdene blir ikke endret ved at klimaet forandrer seg, men vannerosjonen endrer terrenget. Derfor må det på plass effektive metoder og en klar ansvarsfordeling for å overvåke erosjon og vurdere endringer i risiko over tid, sier Andresen. 

Rom for å lære 

Startpunktet for skredet er ifølge rapporten langt unna Nystulia. Det gir rom for læring med tanke på områdestabilitet. 

– Før 2007 var det ikke krav eller praksis å sikre hele kvikkleirefaresonen med tanke på stabilitet. Under arbeidet med utbygging av Nystulia vurderte NGI stabilitet og sikret hele området innenfor kvikkleiresonen «Hønsisletta» som Nystulia ligger i. At skredet har forplantet seg nordover fra en kvikkleiresone og over i en annen, reiser naturligvis spørsmål ved nøyaktigheten i dagens inndeling av kvikkleiresoner, sier Andresen. 

Dagens inndeling av terrenget i ulike kvikkleiresoner er et resultat av arbeid over lang tid, og hvor det i stor grad er benyttet skjønn og noe ulik metodikk. 

– Med utgangspunkt i erfaringene fra Gjerdrum-skredet er det nå behov for å gå gjennom soneinndelingene og metodikken som benyttes for inndeling på nytt, sier NGI-direktøren. 

Han peker på at der det særlig er behov for mer kunnskap og oppdatert metodikk for skred som brer seg sideveis – slik som i Gjerdrum. 

– Gjerdrum-kommisjonens rapport må føre til mer forskning og utvikling av bedre metoder for å unngå nye katastrofer som i Gjerdrum. Våre fagfolk vil nå gå grundig gjennom rapporten, sier Andresen. 

Ser fram til neste rapport 

NGI ser fram til den andre rapporten fra kommisjonen. Denne kommer på nyåret og skal vurdere kunnskapsgrunnlaget, regelverk, forvaltning og de gjeldende kravene i plan- og byggesaksprosesser i kvikkleireområder. 

– Nå vet vi den direkte årsaken til skredet i Gjerdrum. Den neste rapporten vil gi oss bedre grunnlag til å vurdere hvordan vi kan inkludere ny kunnskap og nye metoder for å kartlegge kvikkleire og redusere risikoen for nye skred, sier Lars Andresen.   

X