Ny standard for jordskredJordskred vest for Carolinedalen på Svalbard. Foto: Lufttransport

Ny standard for jordskred

Ny internasjonal standard for tidlig varslingssystem for jordskred på trappene

Et ras medfører ofte store materielle skader med tilhørende risiko for personskade og dødsfall. Nå er det igangsatt arbeid med å utvikle en standard for varslingssystemer som skal sikre at befolkningen i katastrofeutsatte områder kan få varsling tidlig. Målet med standarden er å redusere omfanget av skader i områder der det er sannsynlighet for skred.

Arbeidet skjer i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og standarden har arbeidstittelen ISO 21499 Security and resilience – community-based landslide early warning system. Standarden skal bidra til å styrke beredskapen for enkeltpersoner og lokalsamfunn som er sårbare for jordskred. Dette er tenkt gjort ved å bedre beredskap gjennom effektiv implementering av planer for tidlig varsling for å redusere konsekvensen av skader der tap av liv, skade på eiendom, miljø og materielle verdier reduseres til et minimum. Standarden er ment å oppmuntre lokalsamfunn til å spille en mye mer aktiv rolle i sin egen beskyttelse.
Les hele saken på standard.no

X