Overvåker fjellparti i KåfjordUtløpsområde Gamanjunni 3. Kartografi: NVE

Overvåker fjellparti i Kåfjord

NVE overvåker et fjellparti estimert til 26 millioner m³ på Gamanjunni 3 i Manndalen i Kåfjord kommune.

Både bakkebaserte og satellittbaserte radarmålinger viser en entydig avgrensing av område i bevegelse, men bevegelseshastigheten varierer mye i de ulike deler.

Bevegelsene målt med radar og dGNSS viser opp til 6 cm/år. Disse bevegelsene avtar gradvis nedover mot den nedre fronten av det ustabile området (~2 cm/år).

Gamanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise.

Et fjellskred fra Gamanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva som kan resultere i et dambrudd, samt nedstrøms flom som mulige sekundærvirkninger.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gamanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år.

Faresonene for utløp, basert på en detaljert modellering fra NGU, er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Det er utarbeidet en egen rapport som beskriver Gamanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016).

Gammanjuni 3 Bilde: NVE

Gamanjunni 3
Bilde: NVE

Tiltak/oppfølging
Den høye sannsynligheten sammen med relativt store konsekvenser knyttet både til skredets utløpsområde og mulige sekundærvirkninger i form av oppdemning, dambrudd og nedstrøms flom gjør at NVE etablerer sanntids overvåking og varsling. Dette er vurdert å ha en høy nytte-kost verdi. Det er satt i gang analyser av oppdemmingshøyder/områder, varighet av dammer og flomutsatt område nedstrøms.

NVE har allerede satt i gang arbeidet med kontinuerlig overvåking. Det ble høsten 2015 etablert 3 GPS antenner som måler kontinuerlig, en antenne på fast fjell og to i området med bevegelser. Videre er det etablert en bakkebasert radar som permanent måler nede fra dalen. NVE følger opp området opp som en fast del av rutinene til fjellskredovervåkingen.

En totalvurdering av behovet for en utvidelse avden etablerte overvåkingen av Gamajunni 3 vil vurderes. Dette kan inkludere en utvidelse av GPS nettverket og/eller andre typer instrumenter på bakken. Satellittbasert InSAR vil også utnyttes best mulig, og allerede etablerte reflektorer på bakken vil på sikt bli en del av den operative overvåkingen.

gamanjunni

Gamanjunni 3, Kåfjord kommune Foto: NVE

X