Geofysisk kartlegging gir millionbesparelserIllustrasjon: Rambøll

Geofysisk kartlegging gir millionbesparelser

Kostnadene ved byggingen av den planlagte nær 15 kilometer lange veitunnelen under Romsdalsfjorden er redusert med mellom 300-400 millioner kroner. NGU har bidratt med råd og beslutninger i en oppnevnt ekspertgruppe som har fulgt prosjektet tett over flere år.

Besparelsene skyldes blant annet at tunnelene samlet blir ca én km kortere enn opprinnelig antatt. Ny seismikk og nye boringer har gitt ny forståelse.

Spesialistsamarbeid

Planene for kryssing av Romsdalsfjorden mellom Vestnes kommune og Molde kommune er en del av Statens vegvesens omfattende arbeid med en utbedret og fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Prosjektet har opprettet en ekspertgruppe med spesialister fra både NTNU, NGU og konsulentbransjen, sammen med egne fagfolk og representant fra Vegdirektoratet. Gruppen har bidratt til viktige avgjørelser for blant annet nødvendige undersøkelser av berggrunnen, står det i NGUs årsmelding 2020.

Ved å heve tunnelen ti meter blir den én km kortere og gir besparelser relatert til blant annet masseforflytning og reduserte vedlikeholdskostnader. Kart: Statens vegvesen

NGU har utgjort den geofysiske ekspertisen i gruppen, og har samtidig deltatt med både geofysikere, strukturgeologer og berggrunnsgeologer i tverrfaglige undersøkelser av berget som tunnelen er planlagt å løpe gjennom.

Hovedspørsmålet var å avklare dyp til berg slik at bergoverdekningen over tunnelløpet var tilstrekkelig ut fra de strenge sikkerhetskravene som stilles ved utbygging under sjøen.

Det kreves ifølge NGU i utgangspunktet 50 meter bergoverdekning ved undersjøiske tunneler. 25 meter berg er det minste entreprenører kan drive forsvarlig bergtunnel gjennom for å kunne opparbeide et godt nok mottrykk ved injeksjon for tetting av sprekker. De resterende 25 meter berg tar hånd om usikkerheter ved tolking av dyp til berg.

Etter mange forundersøkelser, alternative tolkinger og en kritisk vurdering av tidlige resultater, ble det gjort nye seismiske undersøkelser støttet opp av boringer gjennom løsmassene og ned i berggrunnen. Kvalitetssikringen av disse resultatene endte opp i et godkjent vedtak om å heve tunnelen under Romsdalsfjorden med ti meter.

Tunnelen blir nær 15 km og helningen blir på maksimalt fem prosent. Illustrasjon: Statens vegvesen

Lengden av de to tunnelløpene, med to felt i hver retning, blir dermed redusert med til sammen cirka 1000 meter. Veistrekningen blir 500 meter kortere og det blir færre høydemeter å forsere. Det er samtidig estimert mindre masseforflytting på land, lavere framtidige vedlikeholdskostnader, innsparinger i drivstofforbruk og mindre CO2-utslipp. Samlet sett skal hevingen av tunnelløpet gi mellom 300 og 400 millioner kroner i sparte byggekostnader.

Les NGU-publikasjon: E39 krysning av Romsdalsfjorden

Tunnel mellom Vik i Vestnes kommune og Otrøya i Molde kommune:

Den undersjøiske tunnelen mellom Vik og Nautneset blir 15 km lang og vil oppfylle de strenge kravene vi har til sikkerhet i Norge og Europa. Helningen blir på maksimalt fem prosent.

Tunnelen får to løp med én kjøreretning i hvert løp, og fjerner dermed usikkerheten med møtende trafikk. Det blir rømningsveier hver 250. meter mellom løpene. Lysrom vil bryte opp monotonien i tunnelen og gi en bedre og tryggere kjøreopplevelse. Utbyggingen av europaveien ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029. Kilde: Statens vegvesen

Les om prosjektet her

X