Kvikkleirebekymring i MossFoto: Anders Aamodt / Bane NOR

Kvikkleirebekymring i Moss

Bane NOR møter motstand mot utbyggingsplanene i Moss grunnet nylig kartlagte kvikkleireforekomster, men står fast ved at jernbaneprosjektet skal gjennomføres.

– Jernbaneprosjektet i Moss er forankret i InterCity-satsingen og gjennomføres for å nå målene i denne, skriver Bane NOR i Teknisk ukeblad (TU) som et tilsvar til en TU-artikkel som peker på sterk lokal motstand mot prosjektet.

Bane NOR har siden 2014 jobbet med prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad som omfatter ti kilometer dobbeltspor, en ny stasjon i Moss sentrum og to tunneler.

Prosjektet skal blant annet kunne doble antall avganger, redusere reisetiden, fjerne planoverganger og gi økt kapasitet for godstransport.

Delprosjektet som utgjør en del av Østfoldbanen har så langt sett store kostnadsoverskridelser. Ny kartlegging av kvikkleireforekomster har ikke bidratt til mer tillit til prosjektet blant lokalbefolkningen, og TU rapporterer om sterk bekymring for at utbyggingen skal utløse et større kvikkleireskred i byen, samt at Bane NOR og Moss kommune ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til risikoen.

Kommunen hevder de følger kvikkleiresituasjonen tett, og skriver blant annet til TU at de har vært åpne om å informere innbyggere, utbyggere og andre relevante aktører om ny kunnskap som har kommet til om kvikkleiren.

To kvikkleiresoner

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte i 2019 en rapport basert på regional kvikkleirekartlegging i Moss, Rygge og Råde kommuner.

Blant hovedfunnene i rapporten finner vi at NVE i Moss kommune har avdekket flere kvikkleiresoner.

geoforskning.no: Fant mer kvikkleire i Moss sentrum

geo365.no: Kvikkleire forsinker jernbaneprosjekt

Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk i oppdrag av Bane NOR å vurdere områdestabiliteten for jernbaneprosjektet, samt de tilhørende prosjektene oppgradert vei langs en strekning av Fjordveien og tilrettelegging for byutvikling i området Kransen.

Grunnundersøkelsene ble utført våren og sommeren 2020, og resultatene ble presentert under en pressekonferanse i regi av kommunen 4. februar i år.

Det følger av NGIs rapport at det eksisterer to kvikkleiresoner sentralt i Moss; Moss Havn (identifisert av Rambøll/Sweco i 2016) og Moss Sentrum (identifisert av NGI).

NGI påpeker at stabiliteten i kvikkleiresonen Moss Havn er lavere enn hva regelverk krever for en jernbaneutbygging, og foreslår en rekke tiltak som må iverksettes, deriblant motfylling, avlastning, kalksementstabilisering og permanent støttekonstruksjon.

For kvikkleiresonen Moss Sentrum er stabiliteten tilfredsstillende, og NGI skriver at «ingen stabilitetsforbedrende tiltak er nødvendig i denne sonen».

Kartet viser de to kvikkleiresonene i Moss (rødt). Den ene, Moss Havn, befinner seg under den nye traseen til Bane NOR. Illustrasjon: NGI rapport IC Sandbukta-Moss-Såstad

X