Usikkerhet om skipstunnelTunnelen er ment å bli 1700 meter lang, 50 meter fra bunn til tunneltak og 36 meter bred. Tunnelen er planlagt utbygd gjennom Stad-halvøya, mellom innerst i Moldefjorden og Kjødepollen i Vanylvsfjorden, sør i Selje kommune

Usikkerhet om skipstunnel

Den planlagte skipstunnelen innenfor Stad blir dyrere enn antatt, samtidig som nytteverdien blir vurdert som lavere.

» Stad skipstunnel blir endelig bygget, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med lanseringen av Nasjonal transportplan 2018-2029″ skrev vi for et drøyt år siden (geo365.no: «Skipstunnelen blir bygd»).
Nå er dette langt mer usikkert.
På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Atkins Norge AS og Oslo Economics AS gjennomført en kvalitetssikring (KS 2) av Stad skipstunnel. Bakgrunnen er en ordning med ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med en antatt kostnad over 750 mill. kr. Ordningen omfatter kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) og kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag (KS 2). Nå forelgger KS 2.
KS 1 forelå i 2012.
Forventet nytte av Stad skipstunnel er redusert med over 1 mrd. kroner (over 60 prosent) siden regjeringens konseptvalg i februar 2015.

Stad skipstunnel er planlagt fra Eide i Moldefjorden under Mannseidet til Kjødepollen ved Vanylvsfjorden. Tunnelen skal ha en lengde på 1700 meter, bredde på 36 meter og høyde på 50 meter, og skal være verdens første skipstunnel av denne dimensjonen.

«Stad skipstunnel ser ut til å gi lavere nytte enn det som ble lagt til grunn for regjeringens konseptvalg i 2015. Det er ikke sannsynliggjort at en hurtigbåtforbindelse vil realiseres som en direkte følge av skipstunnelen, og
nye analyser viser at denne uansett ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Forventet nytte av færre ulykker er dessuten redusert siden KS 1. Forventet nytte i form av redusert ventetid har gått opp siden KS 1, men dette er utlignet av at nytten av redusert reisetid har gått tilsvarende ned,» heter det i KS 2.
Av KS 2 går det videre fram at hvert eneste skip som går gjennom tunnelen vil koste samfunnet 26 000 kroner hvert år gjennom 40 år. Det forutetter 10-12 skip i døgnet i hver retning.
«Vår vurdering er at prosjektet i sine kalkyler undervurderer utfordringene når det gjelder innhold og organisering. Stad skipstunnel er et unikt prosjekt uten direkte referanser, som vi forventer at påvirker kostnadsanslagene. Kystverket har aldri tidligere organisert et så stort (tunnel)prosjekt. Kostnadene til dette mener vi er undervurdert,» heter det i KS 2.

X