5 000 tonn radioaktivt avfall skal fjernesRegionsgeolog Sven Dahlgren (til venstre) og prosjektleder i NND Tore Ramsøy hadde en befaring ved Søve Gruver i fjor sommer. Det radioaktive slagget er blandet med andre materialer og er delvis tildekket. Foto: NND / Hanne Lund-Nilsen

5 000 tonn radioaktivt avfall skal fjernes

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Nome kommune er lagt ut på anbud. Kontraktsverdien er 120 millioner kroner.

Jobben med å håndtere lavradioaktive masser fra gammel gruvedrift og metallurgisk industri ved Søve i Nome kommune er lagt ut på anbud. Kontraktsverdien er 120 millioner kroner.

Nå skal opprydningen etter gammel moro endelig starte. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har lagt jobben med å grave opp, transportere og deponere slaggavfallet fra Søve Gruver i Nome kommune ut på anbud.

Relativt til størrelsen av massene (opptil 5 000 tonn), er kontraktsverdien høy. NND har satt av 120 millioner kroner til formålet. Årsaken er at avgangsmassene er lavradioaktive.

Det har blitt jobbet for å finne en løsning for å få fjernet massene i en årrekke, og leverandøren som vinner anbudsrunden vil bli valgt ut fra et sett med kriterier, deriblant at den har nødvendig erfaring fra sammenliknbare oppdrag.

NND påpeker at gjennomføringen også forutsetter nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og andre relevante myndigheter.

Massene er et resultat av tidligere gruvedrift og metallurgisk industri. I årene 1953 – 1965 utvant Norsk Bergverk AS metallet niob.

Slagget ble produsert under fremstillingen av ferroniob, og har forhøyede konsentrasjoner av uran og thorium. Slagget ble plassert i en haug rett ved verkstedbygningen, ifølge lokalavisa Kanalen.

Foto over ferroniobproduksjonshallen, avgangsledningen og slagghaugen. Bildet er sannsynligvis fra 1964. Foto: Hentet fra NND

Uranet og thoriumet er ikke vannløselig, og det er dermed ingen fare for radioaktiv avrenning mot innsjøen og drikkevannskilden Norsjø som ligger et steinkast unna.

Lokalmyndighetene stiller seg positive til at jobben nå legges ut på anbud.

– Det har vært en lang kamp, nå gleder vi oss over at arbeidet skal igangsettes, og at området om noe tid igjen kan benyttes uten begrensninger, samt at avfallet ikke lenger fører til ulemper for lokalbefolkningen og miljøet, uttaler Bjørg Tveito Lundefaret, ordfører i Nome kommune, til NND.

Niob er et relativt sjeldent grunnstoff i jordskorpa som brukes i stållegeringer, i elektronikk, til medisinsk og optisk utstyr og i kjernereaktorer. I driftsårene produserte Søve Gruver 350 – 400 tonn per år, noe som representerte 15 – 20 prosent av verdensproduksjonen på den tiden.

Niobforekomsten utgjør en del av Fensfeltet. Fensfeltet ved Ulefoss er et sirkulært område på ca. 4 – 5 km2 som geologisk sett er en anomali i norsk sammenheng. Feltet skyldes et vulkanutbrudd for om lag 580 millioner år siden der lavaen kom fra et karbonatrikt magma. Feltet har betydelige forekomster av blant annet sjeldne jordartsmetaller.

NND fikk ansvaret for opprydningen 1. januar 2020 og arbeidet finansieres over statsbudsjettet. Anbudet ligger her

X