Bergindustri i vinden Lars-Erik Sletner, Norsk Bergindustri

Bergindustri i vinden

Negative tanker er snudd til optimisme. Norsk mineralindustris mangfold er avgjørende for Norges fremtid.

Norsk Bergindustri har lagt bak seg et innholdsrikt første halvår. Da corona-pandemien traff Norge og resten av verden, meldte usikkerheten seg naturlig nok. Men for vår del ble denne relativt raskt snudd til optimisme.

Gjennom møter (digitale) med ulike direktorater, departementer og stortingspolitikere, har sekretariatet fortsatt arbeidet for å øke forståelsen og kunnskapen om mineralenes avgjørende betydning for vårt moderne samfunn.

Interessen for bergindustri er stor, men samtidig viser dialogen at det er et stort behov for et kunnskapsløft. Partiene er nå godt i gang med å utforme sine partiprogram for kommende stortingsperiode, og her ser vi det som helt essensielt med forbedrede rammebetingelser som kan legge til rette for økt verdiskapning og aktivitet i bergindustrien.

I våre møter med de politiske partiene har vi blant annet trukket fram følgende:

  • Minimum 12 % av den totale norske verdiskaping er direkte avhengig av mineraler (kilde Mineralklynge Norge og Kunnskapsparken Bodø, 2015)
  • Mer enn 400 000 personer i Norge er sysselsatt i næringer hvor mineraler utgjør en viktig innsatsfaktor, og da er ikke olje og gass inkludert (kilde Mineralklynge Norge og Kunnskapsparken Bodø, 2015)
  • Den norske bergindustrien har et betydelig potensial og vil bidra positivt i den industrielle omstillingen som Norge står overfor i årene fremover.
  • Mineralindustrien er underlagt et strengt regelverk for hvordan gråberg og avfallsmasser (overskuddsmasser) skal håndteres (land, sjø)

Som overskriften indikerer, gleder vi oss over flere positive vedtak til fordel for bransjen den senere tid. Nordic Mining ASA, via sitt heleide datterselskap Nordic Rutile AS, har omsider fått driftskonsesjon for den planlagte produksjonen av rutil og granat i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune i Vestland.

 Mineralforekomsten i Engebøfjellet er en av de største uutnyttede forekomstene av rutil i verden og har blant de høyeste konsentrasjoner av rutil (TiO2) sammenliknet med eksisterende produsenter og andre kjente forekomster.

Forekomsten inneholder også høy-kvalitets granat. Konsesjonen ble gitt for gruvens levetid og gjelder både over og under jord, men med mulighet for revisjon etter ti år.

Etter en prosess som strekker seg tilbake fra 2007, fikk Verdalskalk tidligere i sommer et positivt politisk vedtak på reguleringsplanen. Dette sikrer bedriften videre drift i Tromsdalen i minst hundre år til. Planen legger til rette for å øke årsproduksjonen av kalk opp mot ti millioner tonn. Med en slik årsproduksjon vil bruddet i Tromsdalen være blant de fem største bergverkene i Norge. Nå starter arbeidet med trase for nytt transportbånd for kalken fra brudd til Verdal havn.

Gode og forutsigbare rammebetingelser er essensielt for næringens framtid. Kongen i statsråd har nedsatt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. Vi er fornøyde med at vårt medlem Leonard Nilsen & Sønner AS, ved Frode Nilsen, representerer mineralnæringen i denne gruppa. Vårt klare ønske er at utvalget kommer med konkrete tiltak for å styrke mineralnæringen, og vi vil følge utvalgets arbeid tett fram til leveranse desember 2021.

Uttak av mineraler, metaller og byggeråstoffer, prosessering og foredling, samt utskiping, skaper og har skapt bosettingsmuligheter og verdiskapende industri i mange norske byer og distrikter. Et stort antall norske byer og tettsteder har deres opprinnelse nettopp i aktiviteter tilknyttet mineralindustrien.

Det er nettopp mangfold av ressurser og fornybar energi som er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn i framtida. Vi har mange av de ressurstypene som framtida vil kreve mer av, og vi har store muligheter til å skape nye innovative verdikjeder.

LARS-ERIK SLETNER

Fagsjef politikk og samfunn

Norsk Bergindustri

X