Nytt fond kan gi kapital til bergverksnæringenFoto: Halfdan Carstens

Nytt fond kan gi kapital til bergverksnæringen

Det er positivt at regjeringen vil etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge, mener Norsk Bergindustri.

Regjeringen foreslår i en stortingsmelding (Meld. St. 9 (2020-2021)) om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge. Den vil derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler. Mandatet for investeringsfondet blir antakeligvis utlyst i andre halvdel av 2021. Bransjeforeningen Norsk Bergindustri ønsker dette initiativet velkommen.  Foreningen har […]

Regjeringen foreslår i en stortingsmelding (Meld. St. 9 (2020-2021)) om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge.

Den vil derfor lyse ut et mandat til å forvalte et fond med statlige og private midler.

Mandatet for investeringsfondet blir antakeligvis utlyst i andre halvdel av 2021.

Bransjeforeningen Norsk Bergindustri ønsker dette initiativet velkommen. 

Foreningen har nylig avholdt avholdt et møte med Næringsdepartementet og har gitt sine innspill med støtte fra Norsk Industri og Norsk Arbeidsmandsforbund.

«Lokalt eierskap og forvaltermiljøer som kjenner forholdene i nord er viktig for videre vekst. I nordområdemeldingen varsler vi derfor at vi vil etablere et investeringsfond med statlig og privat kapital som skal forvaltes fra Nord-Norge.»

Næringsminister Iselin Nybø

Dette er bakteppet for det behovet bergverksnæringen har, slik foreningen formulerer det:

«Vi vet fra før at markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Oppstart av virksomhet tar lang tid (fra leting, undersøkelse, prøveuttak, utvinning, driftskonsesjon), det er forbundet med politisk risiko, det krever mange tillatelser og omkampsmulighetene er mange. Det kan ta fra 8-10 år fra de første prøveuttak foretas, før et selskap er i drift. Men vi har også eksempler på at dette kan ta opp mot 20 år. Fravær av letevirksomhet fører nødvendigvis til fravær av ny mineralindustri. »

Regjeringen fremholder at “Nord-Norge har betydelige mineralressurser som gjennom utvinning kan gi grunnlag for økt verdiskaping og arbeidsplasser.”

Norsk Bergindustri mener derfor det er viktig at et slikt fond kan bidra til å utløse mer mineralvirksomhet over hele landet.

For tiden utvikles kun to metallgruver her i landet: Nussir i Finnmark (kobber) og Nordic Mining i Vestland (titan).

Den finske modellen

Norsk Bergindustri anbefaler at departementet ser på hvordan Finland løser dette. Finnish Minerals Group er et statlig eid spesialselskap som tar sikte på å maksimere verdien av finske mineralressurser. De jobber som en aktiv eier av gruve- og batteribransjeselskapene i Finland ved å delta i utviklingsprosjekter og industrialiseringen av disse. Det tilbyr aktiv kapital for gruvesektoren, og leter etter investeringer som kan gi positiv avkastning på sikt (https://www.mineralsgroup.fi/).

I sitt notat til Næringsdepartementet skriver Norsk Bergindustri videre:

«Foruten å være en aktiv eier på gruvesiden, jobber fondet bredt i hele verdikjeden, som en teknologisk utvikler (pådriver) som også har som mål å skape en integrert verdikjede for elektriske batterier (til kjøretøy). De ser etter langsiktige investeringer som er i stand til å gi positiv avkastning.»

«Staten er den kapitalutløsende part som først bidrar med 30% av totalrammen, som i neste omgang utløser privat kapital.»

– Fondet bør gå inn med kapital innrettet mot selskap i oppstart-/omstillingsfasen. Det er begrenset med tilgjengelig privat risikokapital og kompetanse på mineralnæringen i Nord-Norge, derfor er det viktig at hele landet sees under ett når mandatet utformes, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

 

 

 

X