Betydelige forenklinger for mineralnæringen (Foto: Stortinget) 

Betydelige forenklinger for mineralnæringen 

Stortinget vedtok nylig endringer i mineralloven som blant annet skal gjøre det enklere å drive lønnsomt.  

– Allerede fra 1. juli i år blir det endringer og betydelige forenklinger for deler av mineralnæringen, sier Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).  

Lovendringene finner du i sin helhet her  

Viktige endringer  

De viktigste endringene gjelder:  

  • Konsesjonsgrensen for små natursteinuttak  
  • Overdragelse av konsesjon for uttak i drift  
  • Registrering i Foretaksregisteret for søknad om undersøkelsesrett til statens mineraler  
  • Tidligere varsling av undersøkelsesarbeider  

Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). (Foto: DMF)

Små natursteinuttak: Det særskilte kravet til driftskonsesjon for natursteinsuttak av alle størrelser er fjernet. Krav til driftskonsesjon for natursteinuttak er nå det samme som for uttak av øvrige mineralkategorier, som gjelder for uttak på mer enn 10.000 kubikkmeter totalt.  

– Det innebærer at de som kun har behov for små mengder naturstein, for eksempel til restaurering av historiske bygg, nå ikke nødvendigvis trenger driftskonsesjon for å skaffe materialet de trenger, forklarer Grini.  

Overdragelse av konsesjon for uttak i drift: Loven åpner nå for å overdra driftskonsesjoner etter søknad.  

– Dermed er det enklere å kjøpe eller overta et konsesjonspliktig uttak som allerede har driftskonsesjon – så fremt det kan dokumenteres drift siste år før det søkes om overdragelse. Tidligere har ny driver vært nødt til å søke om ny konsesjon i slike tilfeller. Nå kan ny driver, på visse betingelser, overta konsesjonen som gjelder for uttaket og komme enklere i gang med ny drift, sier Grini.  

Undersøkelsesrett til statens mineraler: Søker må være registret i Foretaksregisteret.  

– Tidligere har hvem som helst kunnet søke om undersøkelsesrett til statens mineraler i Norge. Nå er det innført krav om at søker må være registrert i Foretaksregisteret. Det innebærer at vi nå er sikre på hvem som får tildelt rettigheten til disse viktige ressursene, utdyper Grini.  

Krav om tidligere varsling av undersøkelser  

For innehavere av undersøkelsesrett og utvinningsrett kommer en viktig endring i varslingsplikten for undersøkelsesarbeid. Fristen for varsling av arbeidet er endret fra tre uker til to måneder. Det må dermed varsles tidligere. Det vil gi berørte parter mer tid til å ivareta sine interesser, og skal virke konfliktdempede.  

– Vi oppfordrer alle aktører i mineralnæringen i Norge til å sette seg inn i endringene i loven, påpeker Grini. 

Enklere å drive lønnsomt

– Vi i DMF er svært glade for at Stortinget har vedtatt disse endringene i mineralloven allerede. Mineralloven gir de sentrale føringene for vår forvaltning av mineralressursene i Norge. Endringer som gjør det enklere å drive både lønnsomt og bærekraftig er gode nyheter for både mineralnæringen, oss i forvaltningen og for samfunnet for øvrig, avslutter Grini. 

X