Bidrar til sirkulær økonomiElisabeth Gammelsæter var generalsekretær i Norsk Bergindustri gjennom ti år og og hadde en sentral rolle med å bygge opp organisasjonen.

Bidrar til sirkulær økonomi

Veien til et bærekraftig samfunn er en sirkulærøkonomi som baserer seg på et tett og lønnsomt samarbeid med industrien.

Stortinget behandler snart meldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, den såkalte Avfallsmeldingen.
Den bærer med seg regjeringens ambisjoner for framtidens avfallshåndtering og tilpasning til sirkulær økonomi. Mer av det som tradisjonelt er blitt sett på som avfall ønskes tilbake inn i verdikjeden som innsatsfaktorer i øvrig industri eller til annen bruk. Målet er at så lite som mulig må behandles som avfall uten videre brukspotensial.
Dette er naturligvis gode mål og potensielt godt nytt for industrien som har alt å vinne på å kaste og deponere så lite som mulig.
Overgangen til en sirkulær økonomi er helt avhengig av samarbeid med industrien. Dessverre er det skuffende lite i stortingsmeldingen om industriens rolle, den omhandler i stor grad avfall og avfallsbransjen i mer tradisjonell forstand. Det er særlig 3 temaer vi i Norsk Bergindustri gjerne skulle sett omtalt. Noe av dette er nevnt, men ikke i stort omfang.
Asfaltgjenvinning burde vært omtalt i meldingen. I dag må næringen begrense andelen gjenbrukt masse i asfalten som leveres fordi Statens Vegvesen ikke tillater store mengder. Bruker man 50 prosent gjenbrukt asfalt i ny, reduseres CO2-utslippet med 30 prosent. Dette har man lang og god erfaring med internasjonalt, og det er på tide at også slike masser får økt gjenbruksandel her. Norge henger langt bak andre europeiske land i denne utviklingen. Kvalitetskravene til asfalten som leveres er naturligvis de samme som for tradisjonell asfalt, men klimaavtrykket er betydelig lavere. Vår medlemsbedrift Velde AS har levert asfalt med så mye som 80 prosent gjenbrukt masse, men Statens vegvesen legger sterke begrensninger på bransjens utvikling av nye anlegg og nye produkter. Stortingsmeldingen legger vekt på at fungerende markeder er avgjørende for økt gjenbruk. Dette er et område der det er enkelt for myndighetene å styrke markedet for gjenbrukte materialer.
Offentlige anskaffelser er et betydelig verktøy for å påvirke næringslivet i mer miljøvennlig retning. For det første bør offentlige anskaffelser av pukk, grus og andre byggeråstoff tydeliggjøre krav om at tilbudte masser produseres i samsvar med krav om driftskonsesjon, CE-godkjenning og så videre. Det vil bidra til mer miljøvennlige bygg og infrastrukturprosjekter. For det andre bør miljø vektes tyngre enn i dag. Pris er i særklasse det viktigste tildelingskriteriet i de fleste anskaffelser relevant for Norsk Bergindustris medlemmer. Gjennom å vekte miljø høyere tvinger man ikke bare bransjen til å utvikle seg, men prosjektene blir åpenbart mer miljøvennlige når også materialene er produsert på en mer bærekraftig måte.
Stortingsmeldingen peker på at livsløpsperspektiv bør legges til grunn i anskaffelser til blant annet bygg. Naturstein er et byggemateriale som har svært lang levetid og minimale krav til vedlikehold sammenlignet med andre materialer. Samtidig må man ta høyde for produksjon og transport, noe som tilsier økt bruk av norske materialer. Av økonomiske årsaker velges likevel utenlandske, rimeligere alternativer fremfor norske. Ved å vekte miljø tyngre i anskaffelsesprosessen vil norske leverandører med langt mer miljøvennlige alternativer få en sterkere konkurranseevne.
Vi håper fremtidens sirkulærøkonomi baserer seg på et tett og lønnsomt samarbeid med industrien. Det er den eneste realistiske veien til et mer bærekraftig samfunn.
ELISABETH GAMMELSÆTER
Generalsekretær i Norsk Bergindustri

X