Ett skritt nærmere målet

Ett skritt nærmere målet

Bergindustrien er en ganske forskningsumoden bransje. Nå jobbes det intenst med å bygge et fundament som skal hjelpe den til å stå frem som moderne, miljøvennlig og fremtidsrettet.

Statsråd Trond Giske og stortingsrepresentant Arne L. Haugen, medlem i Næringskomiteen, har nettopp dratt[1]. Det er tid for oppsummering.

– Jeg er egentlig godt fornøyd, konkluderer forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF Materialer og kjemi.

Riktig nok har han ikke fått noe konkret løfte om bevilgninger til forskningsprogrammet Minforsk (GEO 08/2011; “Et steg mot gamle høyder”), men han føler seg trygg på at statsråden har fått med seg beskjeden han ønsket å gi: Bergindustriens fremtid her i landet er helt avhengig av at det satses på forskning og utdanning. Og da er det helt nødvendig at staten er med og drar lasset.

Nordisk i første omgang

Bakgrunnen for møtet tidlig i mars var at regjeringen jobber med en mineralstrategi. I den sammenheng er det eksplisitt sagt at FoU og kompetanse er et av fem hovedområder det skal satses på.

– Vi fikk bekreftet at disse temaene vil være en del av mineralstrategien, forteller Ødegård.

Statsrådens møte med SINTEF, samt NGU, NTNU og Direktoratet for mineralforvaltning, var å betrakte som et dialogmøte. Temaet var mineraler, mineralstrategi, samt FoU og kompetanseutvikling.

– I invitasjonen til møtet påpekte vi behovet for og betydningen av prioriterte virkemidler for næringsrettet FoU, fremhever Ødegård.

Ødegård minner om at bergindustrien ikke har deltatt i noe mineralrelatert forskningsprogram siden NORMIN ble avsluttet i 1996.

– Hvis Norge skal holde tritt med de sterke internasjonale utviklingstrekkene i denne næringen, er det helt avgjørende at vi har en nasjonal FoU-strategi, påpeker han.

Forskningsdirektøren ønsker å bygge sterke miljøer slik at de norske forskningsmiljøene også kan være spillere i den internasjonale forskningsverdenen.

– Det vil være nærliggende å knytte allianser med universiteter og forskningsinstitusjoner blant de nordiske landene. Sterke bånd til Sverige og Finland hører med her.

– Men vi vil også aktivt søke samarbeid i EU og med andre sterke mineralprovinser som Australia og Canada, sier Ødegård.

Forskningsrådet blir utfordret

Møtet med kompetanseinstitusjonene i Trondheim tidlig i mars avklarte at Nærings- og handelsdepartementet ikke har konkludert med en egen bevilgning til Minforsk.

– Norges forskningsråd blir utfordret til å finne penger i sitt budsjett. Det er det myndighetene vil, forteller Ødegård.

– Vi forstår det slik at dette er en prioritert sak for Forskningsrådet, men at det foreløpig ikke er tatt noen endelig beslutning om og eventuelt hvor store midler som skal bevilges for neste år.

Ødegård vet også at Forskningsrådet tar jobben alvorlig. Egen kunnskapsinnhenting er et ledd i dette. Derfor er det allerede avholdt et dialogmøte med landets forskningsinstitusjoner som måtte ha noe å bidra med, og forskningsbyråkratene har planlagt et eget dialogmøte med industrien.

–  Dette er en form for kvalitetssikring, og så langt har jeg et inntrykk av at Forskningsrådet er godt motivert for å få dette til, avslutter Jack Ødegård.

Forskningsrådet vil ha sin innstilling til budsjettet for 2013 klart innen utgangen av mai.

Pengene til Minforsk sitter ikke løst, men jeg oppfatter at både våre og industriens argumenter blir lyttet til, og Jack Ødegård i SINTEF Materialer og kjemi har fortsatt tro på bevilgninger til Minforsk etter møtet med Nærings- og handelsminister Trond Giske i begynnelsen av mars. Foto: Halfdan Carstens

Pengene til Minforsk sitter ikke løst, men jeg oppfatter at både våre og industriens argumenter blir lyttet til, og Jack Ødegård i SINTEF Materialer og kjemi har fortsatt tro på bevilgninger til Minforsk etter møtet med Nærings- og handelsminister Trond Giske i begynnelsen av mars. Foto: Halfdan Carstens


[1] Med i følge var også kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund, ekspedisjonssjef Kjerstin Spjøtvoll, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, seniorrådgiver Kari Rossum, Forsknings og innovasjonsavdelingen, Seksjon for forskning og teknologiutvikling samt rådgiver Erlend Opstad, Næringspolitisk avdeling, Seksjon for bransjer og miljø.

X