Fargen er grønn!Elisabeth Gammelsæter - generalsekretær i Norsk Bergindustri - er glad for at NHO med sin årskonferanse bidro til å rette søkelyset mot de fantastiske mulighetene norsk mineralnæring står overfor. Foto: Norsk Bergindustri

Fargen er grønn!

Det er bare å komme seg på jobb. Et solcellepanel trenger bestanddeler fra 15 ulike gruver.

NHOs årskonferanse er blant de viktigste og arenaene for dialog mellom politikere, offentlige myndigheter og næringslivet. Mediedekningen er massiv, og arrangementet befolkes av store deler av regjeringen, stortinget og topper fra næringsliv og forvaltning. Med det som bakteppe er det svært gledelig at mineralnæringen var blant temaene på årets konferanse som bar hovedtittelen #madeinnorway – på jobb for en grønn fremtid.
Vår felles mineralavhengighet, utviklingspotensialet for næringen og Norges strenge lovverk taler for økt produksjon her hjemme.
Karen Hanghøj fra EIT Raw Materials i Berlin holdt innlegg om næringen og plasserte mineralenes rolle som helt grunnleggende for ethvert samfunn med ambisjoner om teknologiutvikling og bærekraftig utvikling. Hun presenterte hovedfunn fra NGUs nye rapport om norske mineralers rolle i det såkalte grønne skiftet. Hun viste til hvordan befolkningsvekst, velstandsutvikling og andre globale megatrender øker behovet for mineralske råstoffer, og hvordan vi kan dempe trykket på økt produksjon ved å øke mineralgjenvinningen. Innlegget kan gjenoppleves på nho.no.
NGU anslår verdien av mineralene til 2500 milliarder kroner. Det geologiske potensialet er altså tilstede, men det i seg selv hjelper lite om man ikke vil eller får utvinne ressursene. Minst tre faktorer må være på plass før næringen kan utvikle seg ytterligere:
1) Leteaktiviteten må opp. Både NGUs kartlegging og leteselskapene er en forutsetning for videre vekst. Norges rolle som investeringsmarked må forbedres. I dag er det langt mer attraktivt å investere i våre naboland enn her.
2) Politiske og juridiske rammebetingelser må innrettes på en måte som fremmer faktisk næringsutvikling og forutsigbarhet. Det kan ikke ta ti år pluss å (ikke) fatte en avgjørelse når selskap søker om å starte nye prosjekter.
3) Det kreves kompetanse i næringen selv, samt blant myndigheter både lokalt og sentralt. Ikke minst gjelder det kommunen. Som planmyndighet må de ha en kvalifisert formening om egen geologi, både for å føre en fornuftig masseforvaltning og å kunne møte eventuelle nye initiativ. Vi ønsker oss derfor geologer i hvert fylke som kan fylle rollen som dialogpartner mellom bransje og lokalsamfunn.
Mineralnæringen har selv ansvar for å minimere miljøpåvirkningen så mye som mulig. Strenge rammer gjør at vi driver effektivt og miljøvennlig der høy ressursutnyttelse, lave utslipp og så lite restmineraler som mulig er viktige stikkord.
Ett av den norske mineralnæringens viktigste konkurransefortrinn er høyteknologisk industri underlagt strenge reguleringer. Det gjør våre produkter mer bærekraftige og enda viktigere i en framtid der kravene til produkters miljøvennlighet og bærekraftighet bare vil øke.
NHO-konferansen har en viktig agendasettende effekt, og vi er glade for at årets arrangement bidro til å rette søkelyset mot de fantastiske mulighetene norsk mineralnæring står overfor.
Et solcellepanel trenger bestanddeler fra 15 ulike gruver. Det er bare å komme seg på jobb!

Skrevet av Elisabeth Gammelsæter

Older Post
X